Statut szkoły


S T A T U T

P U B L I C Z N E G O   G I M N A Z J U M

W   K L U C Z E W S K U

                                            

Kluczewsko, 01.09.1999 r.

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1

Przepisy definiujące

   § 1.

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Gimnazjum – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku,

2) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607 i 1629)

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku,

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy wchodzące w skład Gimnazjum,

5) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów placówek oświatowych wchodzących

w skład Gimnazjum oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

6) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Gimnazjum,

7) organie prowadzącym Gimnazjum – należy przez to rozumieć Radę Gminy w Kluczewsku,

8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy przez to rozumieć Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach,

9) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 843).

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jest Kurator Oświaty.

Rozdział 2

Nazwa Gimnazjum i inne informacje o Gimnazjum

§ 2

1. Pełna nazwa szkoły brzmi – Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku.

2. Siedziba Gimnazjum znajduje się w miejscowości Kluczewsko, ul. Leśna 1, gmina Kluczewsko, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

3. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Kluczewsko.

§ 3

1. Ustalona nazwa używana jest przez Gimnazjum w pełnym brzmieniu.

  § 4

1. Gimnazjum używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Na pieczęciach i stemplach jest używana pełna nazwa Gimnazjum.

§ 5

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

§ 6

Gimnazjum zapewnia możliwość korzystania z:

1) biblioteki,

2) świetlicy,

3) stołówki,

4) hali sportowej

5) pracowni komputerowej i szkolnego centrum multimedialnego,

6) dostępu do Internetu, pod warunkiem zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

Po spełnieniu wymogów określonych odrębnymi przepisami, mogą być również tworzone klasy specjalne.

    § 7

1. Na zasadach określonych w art. 56 Ustawy w Gimnazjum mogą działać stowarzyszenia i organizacje,  z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

3. Zasady funkcjonowania w Gimnazjum związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

    § 8

1. Szkoła jest jednostką budżetową.

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Gimnazjum regulują odrębne przepisy.

3. Obsługę finansową i administracyjną Gimnazjum oraz inwestycje i remonty prowadzi Urząd Gminy w Kluczewsku.

4. Pomieszczenia Gimnazjum mogą być udostępniane za zgodą dyrektora Gimnazjum:

1) uczniom innych szkół z terenu gminy Kluczewsko pod opieką swoich nauczycieli w celu realizacji wspólnych zadań edukacyjnych,

2) organom samorządu terytorialnego i organizacjom społecznym z terenu gminy Kluczewsko

w celu realizacji ich statutowych zadań,

3) innym osobom i podmiotom na podstawie umowy najmu, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 3

Cele i zadania Gimnazjum

§ 9

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

2. Gimnazjum stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

3. Istotnym celem Gimnazjum jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

4. Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

§ 10

1. Działalność edukacyjna Gimnazjum jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który – uwzględniając wymiar wychowawczy – obejmuje całą działalność gimnazjum z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczy gimnazjum, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści

i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli, (zał. nr 1)

3) szkolny program profilaktyki, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, (zał. nr 2)

2. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy gimnazjum oraz program profilaktyki tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

3. Obok zadań wychowawczych Gimnazjum realizuje również zadania opiekuńcze, odpowiednio do istniejących potrzeb.

4. Realizując te zadania Gimnazjum wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej; wdraża ich do samodzielności; pomaga im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji

i przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym.

§ 11

1. Gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne,

w szczególności:

1) wprowadza go w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych

dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,

2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia,

3) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia,

4) wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki,

5) rozwija umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we

współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

6) kształtuje postawy otwartości i tolerancji wobec grup mniejszościowych,3

7) uczy postaw: odpowiedzialności, patriotyzmu, poszanowania dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata – w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej,3

8) upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym zagrożeń związanych z korzystaniem z mediów elektronicznych.3

§ 11a

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 11 ust. 1, p. 2, Gimnazjum opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz organizowania zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, który ma na celu:

1) uświadomienie uczniom ich zdolności i zainteresowań,

2) zapoznanie uczniów z zawodami,

3) zapoznanie uczniów z typami szkół na terenie powiatu włoszczowskiego i województwa świętokrzyskiego,

4) poinformowanie uczniów o warunkach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,

5) umożliwienie uczniom podjęcia decyzji odnośnie wyboru szkoły średniej,

6) zapoznanie uczniów z sytuacją na rynku pracy w naszym powiecie i województwie i kraju,

7) wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez

ich dzieci.

2. Do obowiązków Rady Pedagogicznej, związanych z wewnątrzszkolnym systemem doradztwa zawodowego należy:

1) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,

2) określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki,

3) realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych

w programie wychowawczym szkoły

§ 11b

1. Gimnazjum organizuje wsparcie dla uczniów, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania kariery zawodowej.

2. Realizacja zadań związanych ze wspomaganiem uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych powinna odbywać się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Mogą to być między innymi:

1) spotkania z doradcami zawodowymi, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

przedstawicielami różnych zawodów oraz nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych,

2) uczestnictwo w dniach otwartych szkół ponadgimnazjalnych,

3) udział uczniów w projektach i konkursach,

4) warsztaty i zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery

zawodowej,

5) zajęcia z preorientacji zawodowej.

3. Praca z uczniami poszczególnych klas Gimnazjum winna się koncentrować wokół tematów:

1) klasa pierwsza – poznawanie siebie,

2) klasa druga – poznawanie świata zawodów,

3) klasa trzecia – informacja edukacyjna i zawodowa: ścieżki kształcenia oraz wybór szkoły.

4. Na poziomie każdej klasy należy włączać uczniów, w szczególności we współpracy z nauczycielami informatyki oraz biblioteką szkolną, do działań związanych z tworzeniem oraz aktualizowaniem bazy informacyjnej z zakresu doradztwa zawodowego.

5. Działania, o których mowa w ust. 2, realizują: doradca zawodowy, nauczyciele, wychowawcy oraz pedagog szkolny, w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego, zajęć z wiedzy

o społeczeństwie i innych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

§ 11c

1. Gimnazjum organizuje wsparcie dla rodziców uczniów uczestniczących w podejmowaniu decyzji edukacyjnych swoich dzieci. Do działań w tym zakresie należą między innymi:

1) prezentacja założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów,

2) zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców – wspomaganie ich w procesie podejmowania decyzji

edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci,

3) włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły,

4) przedstawianie rodzicom aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego (szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące),

5) indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.

6) organizowanie współpracy rodziców z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

§ 11d

1. Za planowanie oraz koordynację działań związanych z wewnątrzszkolnym systemem doradztwa zawodowego odpowiedzialny jest szkolny doradca zawodowy.

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla uczniów

gimnazjum,

3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie

regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

a) rynku pracy,

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu

codziennym i zawodowym,

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla

uczniów niedostosowanych społecznie,

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego

planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,

7) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań

szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,

8) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki,

9) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,

w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc

uczniom i rodzicom.

§ 12

1. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich wieku, indywidualnych potrzeb

niektórych z nich i potrzeb środowiskowych oraz możliwości gimnazjum.

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny,

2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki

uczniami,

3) przestrzeganiu obowiązujących w szkole procedur postępowania interwencyjnego.

3. Szkolne procedury postępowania interwencyjnego powinny dotyczyć:

1) zachowań agresywnych,

2) uzależnień,

3) szerzenia treści pornograficznych,

4) wagarów,

5) kradzieży,

6) niszczenia mienia szkolnego

7) innych sytuacji zagrożenia uczniów i pracowników szkoły.

4. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Gimnazjum sprawują:

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,

2) przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć oraz w czasie przerw – nauczyciele pełniący dyżury według ustalonego przez Dyrektora harmonogramu, zgodnie z zatwierdzonym

przez Radę Pedagogiczną regulaminem,

3) w czasie oczekiwania na odjazd autobusów szkolnych – wychowawcy świetlicy.

5. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Gimnazjum, sprawują wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele oraz, za jego zgodą, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

§ 13

1. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez

Gimnazjum oraz zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły związane z zapewnieniem

bezpieczeństwa uczniom w czasie tych zajęć określają szkolne regulaminy:

1) dyżurów nauczycielskich,

2) wycieczek szkolnych,

3) świetlicy szkolnej,

4) hali sportowej,

5) korzystania z sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych.

6) dokumentowania i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach organizowanych przez

   szkołę.

§ 14

1. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na:

1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Szkoły, doraźnej lub stałej pomocy finansowej.

2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przyznaje się na zasadach określonych

w odrębnych przepisach.

§ 14a

1. Szkoła organizuje pomoc i wsparcie uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych są one potrzebne.

2. W zakresie pomocy materialnej do zadań szkoły należy:

1) organizowanie tego typu pomocy uczniom opuszczonym i osieroconym, z rodzin zagrożonych alkoholizmem, zdemoralizowanych, z rodzin wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne oraz uczniom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.3

2) dbanie o zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin mających szczególnie trudne

warunki materialne,

3) zapewnienie im możliwości bezpłatnego korzystania z podręczników szkolnych,

4) wnioskowanie do odpowiednich organów i instytucji o przyznanie uczniom pomocy materialnej

oraz wspieranie rodziców uczniów w pozyskiwaniu takiej pomocy,

5) częściowe lub całkowite zwalnianie uczniów z opłat szkolnych,

6) organizowanie akcji pomocy socjalnej.

3. Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Do zadań szkoły w tym zakresie

należy:

1) przekazywanie rodzicom porad i wskazówek dotyczących udzielania pomocy dziecku,

2) udzielanie uczniom indywidualnych konsultacji i porad przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie, wychowawców i nauczycieli zajęć edukacyjnych,

3) przygotowywanie wniosków do poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu stwierdzenia

podłoża braków i ich form usunięcia,

4) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle

niepowodzeń szkolnych,

5) udzielanie uczniom porad i pomocy w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów

klasowych, rówieśniczych i rodzinnych,

6) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich

sądów dla nieletnich,

7) prowadzenie różnych form przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu,

8) organizowanie dodatkowych zajęć wspierających rozwój ucznia, w tym zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej, itp.,

9) pełną realizację zaleceń poradni specjalistycznych.3

4. Wspomagając uczniów, szkoła współpracuje z Radą Rodziców, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczewsku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włoszczowe oraz innymi ośrodkami poradnictwa specjalistycznego, fundacjami i innymi organizacjami, które są do tego uprawnione.

§ 15

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.

2. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor.

3. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1) z urzędu,

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

5. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

   Dział II

Z A R Z Ą D Z A N I E     G I M N A Z J U M

Rozdział 1

Zagadnienia podstawowe

  § 16

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Gimnazjum oraz organu sprawującego nad Gimnazjum nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Gimnazjum w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Gimnazjum wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie.

  § 17

1. Gimnazjum kieruje Dyrektor.

2. Tryb i zasady powoływania Dyrektora i jego zastępcy określają odrębne przepisy.

  § 18

1. W Gimnazjum działają Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.

§ 19

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór

pedagogiczny i organ prowadzący Gimnazjum.

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

 § 20

1. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 Ustawy.

§ 21

1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Gimnazjum organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.

§ 22

1. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej,

2) odpowiedzialności porządkowej,

3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

  Rozdział 2

Dyrektor Gimnazjum

   § 23

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Gimnazjum.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 24

1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Gimnazjum.

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówek wchodzących w skład Gimnazjum.

§ 25

1. Do właściwości Dyrektora należy w szczególności:

1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Gimnazjum:

a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji

i promocji uczniów,

b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Gimnazjum, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

c) występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

d) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

e) odpowiedzialność za właściwą organizację  egzaminu zewnętrznego,

f) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

g) wyrażanie zgody na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w podpunkcie ” f”.

2) w zakresie spraw organizacyjnych:

a) opracowanie arkusza organizacji Gimnazjum,

b) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć,

c) dopuszcza do użytku programy nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

d) w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,

e) coroczne podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,3

f) określanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego,3

g) zwalnianie ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu,3

h) wyrażenie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,3

3) w zakresie spraw finansowych:

a) opracowywanie planu finansowego Gimnazjum,

b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi

w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej

szkół,

4) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:

a) organizowanie, jeśli zostanie to zlecone przez organ prowadzący, administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Gimnazjum,

b) organizowanie wyposażenia Gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

d) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Gimnazjum,

e) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego

wykorzystywania druków szkolnych,

f) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno –

remontowych,

g) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Gimnazjum,

5) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Gimnazjum porządku oraz dbałości o czystość i estetykę w obiektach Gimnazjum i ich otoczenia, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej

samoobrony,

c) uchylony.

6) w zakresie nadzoru pedagogicznego:

a) opracowywanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej planu nadzoru

pedagogicznego,

b) we współdziałaniu z Radą Pedagogiczną, opracowanie i wdrożenie wewnątrzszkolnego

systemu zapewniania jakości.

c) opracowywanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, programów rozwoju placówki, określających zadania służące doskonaleniu jakości pracy placówki i terminy ich realizacji,

d) analizowanie wyników egzaminów oraz wykorzystywanie ich do oceny

jakości kształcenia w Gimnazjum, a także podejmowanie, stosownie do potrzeb, działań

naprawczych lub doskonalących w tym zakresie,

e) wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do

podejmowania innowacji pedagogicznych,

f) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie

i wspieranie, zgodnie z odrębnymi przepisami, ich doskonalenia zawodowego,

g) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie

z odrębnymi przepisami,

h)przedstawianie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

7) Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.3

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli

i pracowników nie będących nauczycielami.

3. W zakresie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor w szczególności:

1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom Gimnazjum,

3) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych placówek wchodzących

w skład Gimnazjum, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz

pozostałych pracowników Gimnazjum.

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum,

zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

5) ustala:

6) zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli,

7) regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Gimnazjum,

8) regulamin zakładowego fundusz świadczeń socjalnych,

9) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

§ 26

Dyrektor jest przedstawicielem Gimnazjum na zewnątrz.

§ 27

1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Rodziców oraz rodzicami

i organami Samorządu Uczniowskiego.

2. uchylony

Rozdział 3

Inne stanowiska kierownicze

§ 28

1. W Gimnazjum, jeśli liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu

prowadzącego, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej.

§ 29

1. Do zakresu działania Wicedyrektora należy:

1) współdziałanie z dyrektorem w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania nauczycieli pracujących w Gimnazjum,

2) opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,

3) współdziałanie ze służbą zdrowia oraz z powiatową poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

4) koordynowanie pracy Samorządu Uczniowskiego oraz innych organizacji działających w Gimnazjum,

5) nadzór nad działalnością wychowawczo-opiekuńczą Gimnazjum,

6) nadzór nad działalnością pozalekcyjną w Gimnazjum,

7) czuwanie nad właściwą realizacją tygodniowego planu zajęć.

2. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa dyrektor, powierzając to stanowisko.

3. W sytuacji gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

   Rozdział 4

Rada Pedagogiczna

§ 30

1. W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 31

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także

udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Przewodniczącym Rady jest dyrektor Gimnazjum.

4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej Gimnazjum określa Regulamin działalności

uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,

2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu.

§ 32

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Gimnazjum albo jego zmian.

§ 33

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) uchylony

2) uchylony

3) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

4) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

7) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności.

8) uchylony

9) uchylony

10) uchwalanie statutu Gimnazjum i jego nowelizacja.

11) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.3

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) powierzenie stanowiska dyrektora Gimnazjum kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący

w przypadku określonym w art. 36a, ust. 4 Ustawy,3

2) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,

3) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk,

4) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

5) uchylony

6) projekt planu finansowego szkoły,

7) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

8) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych,

9) wnioski o podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, których

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

10) opiniuje przed dopuszczeniem przez dyrektora do użytku szkolnego programy nauczania oraz propozycje dyrektora wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

11) program wychowawczy szkoły,3

12) szkolny program profilaktyki,3

13) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki.3

3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.

4. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole,

2)deleguje przedstawiciela Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,3

3) może wnioskować o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, wyrażać zgodę na wprowadzenie takiego obowiązku na wniosek innych organów szkoły oraz opiniować w sprawie jednolitego stroju i w sprawie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju – w przypadku, gdy taki obowiązek został wprowadzony,3

4) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.3

§ 34

1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum wykonuje także zadania Rady Gimnazjum – do czasu jej utworzenia  w Gimnazjum, sformułowane w przepisach prawa szkolnego.

2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Rada Pedagogiczna w szczególności:

1) uchwala i nowelizuje Statut,

2) występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień (art. 60 ust. 3 Ustawy).

3. W przypadkach niżej wymienionych Rada Pedagogiczna, wykonując zadania nie utworzonej Rady Gimnazjum, zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii przedstawicieli rodziców i uczniów:

1) przed uchwaleniem lub znowelizowaniem Statutu,

2) przed podjęciem decyzji związanej z obsadą stanowiska dyrektora i innych stanowisk kierowniczych  w Gimnazjum.

   Rozdział 5

Rada Gimnazjum

§ 35

1. W Gimnazjum może działać Rada Szkoły.

2. Powstanie rady, o której mowa w ust. 1 organizuje dyrektor Gimnazjum na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów funkcjonujących w danej placówce: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.

§ 36

1. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata szkolne i upływa z dniem 31 sierpnia.

2. Wybory do Rady Szkoły pierwszej i kolejnej kadencji przeprowadza się w drugiej połowie września.

3. Dotychczasowa Rada Szkoły działa do pierwszego zebrania Rady nowej kadencji nie dłużej jednak niż do 1 października.

4. Pierwsze zebranie Rady Szkoły nowej kadencji zwołuje i otwiera dotychczasowy Przewodniczący Rady Szkoły.

5. W razie uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 3, kompetencje, o których mowa

w przepisie poprzedzającym, realizuje dyrektor Zespołu.

§ 37

1. W skład Rady Szkoły wchodzi po troje nauczycieli, rodziców i uczniów.

2. Członkowie Rady Szkoły są wybierani oddzielnie przez poszczególne grupy reprezentowane w tych Radach.

§ 38

1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 39

1. Rada Szkoły stanowi forum porozumienia społeczności szkolnej służące współpracy i rozwiązywaniu spraw wewnętrznych gimnazjum.

2. Do kompetencji Rady Szkoły należy w szczególności:

1) uchwalanie i nowelizowanie:

a) Statutu,

b) Regulaminu działalności Rady Szkoły,

2) odwoływanie się od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych

jego postanowień (art. 60 ust. 3 Ustawy),

3) wyrażanie opinii w sprawach:

a) powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Gimnazjum, przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,

b) powierzenia innych stanowisk kierowniczych w Gimnazjum oraz odwoływania z tych stanowisk,

c) planu finansowego Gimnazjum,

d) planu pracy Gimnazjum

e) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

f) związanych z przygotowywaniem oceny pracy dyrektora,

g) innych istotnych dla Szkoły

4) występowanie do:

a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny

działalności Gimnazjum, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum; wnioski

te mają dla organu charakter wiążący,

b) Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Gimnazjum oraz do wojewódzkiej

rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych

i przedmiotów nadobowiązkowych,

c) właściwego organu o dokonanie oceny pracy nauczyciela na zasadach określonych

w Karcie Nauczyciela,

d) organu prowadzącego Gimnazjum z wnioskiem o nadanie lub zmianę imienia Gimnazjum,

f) do kuratora oświaty z wnioskiem o utworzenie wojewódzkiej rady oświatowej,

5) ocenianie z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu Gimnazjum.

3. Rada Szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskania.

§ 40

Rada Szkoły może gromadzić fundusze przeznaczone na wspieranie działalności statutowej Szkoły.

Rozdział 6

Rada Rodziców

§ 41

1. W Gimnazjum działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdej z rad oddziałowych, wybrany

w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach – z wyłączeniem wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły, określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

5. Regulamin Rady Rodziców określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.

6. Regulamin, o którym mowa w ust. 4, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.

7. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje

z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§ 42

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Gimnazjum, organu prowadzącego Gimnazjum, oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Gimnazjum.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

w gimnazjum,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Gimnazjum,

4) uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swej działalności,

5) opiniowanie zamiaru wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,

6) opiniowanie propozycji wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć

wychowania fizycznego,

7) delegowanie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko

dyrektora,

8) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

9) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie

szkoły jednolitego stroju,

10) uzgadnianie z Dyrektorem Zespołu wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie

szkoły oraz sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia

przez niego jednolitego stroju,

11) występowanie do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.3

3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 p. 1, lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 43

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł,

przeznaczane na wspieranie statutowej działalności gimnazjum.

2. Zasady wydatkowania środków z tego funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

3. W miarę możliwości dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Rady Rodziców.

Rozdział 7

Samorządy Uczniowskie

§ 44

1. W Gimnazjum funkcjonuje Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 45

1. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły.

§ 46

1. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu uchwalany przez ogół uczniów szkoły w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.

§ 47

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej

i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących

takich podstawowych praw uczniów, jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu

z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

2. Samorząd Uczniowski ponadto:

1) może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły,

2) wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela,

3) występuje w sprawach określonych w Statucie,

4) może wnioskować o powołanie Rzecznika Praw Ucznia.

Dział III

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

Rozdział 1

Planowanie działalności Gimnazjum

§ 48

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

2. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

3a. Dyrektor Gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku, gdy rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze 8 dni.3

3b. W dniach, o których mowa w ust. 3a, Gimnazjum organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze oraz informuje rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach. 3

3c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3a, dyrektor, po zasięgnięciu opinii, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,3

4. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy klasyfikacyjne, zwane półroczami. Pierwsze półrocze kończy się w piątek, w ostatnim tygodniu stycznia.

§ 49

1. Podstawę organizacji pracy gimnazjum w danym roku szkolnym stanowią:

1) Statut Gimnazjum,

2) uchylony

3) arkusz organizacyjny Gimnazjum ,

4) tygodniowy rozkład zajęć.

§ 50

1. uchylony

2. uchylony

 1. Plan pracy Gimnazjum określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej,3
 2. Plan pracy, o którym mowa w ust. 1 przygotowuje Dyrektor z zatwierdza, po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwą Radę Szkoły – Rada Pedagogiczna.3

§ 51

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki Gimnazjum określa arkusz organizacyjny opracowywany przez dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Gimnazjum.

2. Arkusz organizacyjny Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący Gimnazjum.

3. W arkuszu organizacyjnym Gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum.

§ 52

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych

i wychowawczych w Gimnazjum określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniemzasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 53

1. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

Rozdział 2

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej

§ 54

1. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze,

prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne – dziesięciominutowe oraz dwie tzw. duże przerwy – piętnastominutowe.

§ 55

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony

z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich

przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym ze szkolnego zestawu programów.

2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić nie więcej niż 32 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów z tych oddziałów byłaby niższa niż 16.3

 1. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów o mniejszej liczbie uczniów za zgodą organu prowadzącego.3

§ 55a

1.W Gimnazjum może być tworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.3

§ 56

1. Oddział należy dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach,

dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów

podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu

prowadzącego szkołę.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 1. Zajęcia w Gimnazjum są prowadzone również w innych formach:

1) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne,

2) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne, z edukacji dla bez-pieczeństwa, 3

3) w toku nauczania indywidualnego, 3

4) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania, 3

5) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą, 3

6) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynika-jącym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego ( 2 godz.),3

7) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich.3

 1. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces          dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.3

§ 56a3

 1. W celu realizacji zadań statutowych w Gimnazjum prowadzone są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego realizowane zgodnie               z ramowym planem nauczania,

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

 1. a) zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze,
 2. b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

5) zajęcia z religii i etyki na życzenie rodziców,

6) zajęcia z wychowania do życia w rodzinie,

7) dodatkowe zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

 1. a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany                  w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 2. b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

§ 56b3

 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy         o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
 2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 57

1. W Gimnazjum mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

2. Oddziały, o których mowa w ust. 1, mogą być tworzone dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.

3. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor Gimnazjum, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno -pedagogicznej.

4. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

5. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

6. Przysposobienie do pracy może być organizowane w Gimnazjum albo poza Gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora Gimnazjum ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

§ 58

1. Uchylony.

2. Uchylony.

3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Szkoły, nie może być niższa niż 12 uczniów. Liczba uczestników zajęć

gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

§58a3

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na tych zajęciach na podstawie opinii lekarza.
 2. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie Gimnazjum – Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 3. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia  w zajęciach wychowania fizycznego lub informatyki, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji tych zajęć. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania tych lekcji (możliwe zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
 4. Uczeń nabiera prawa do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.

§ 59

1. Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Gimnazjum a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 60

Do realizacji celów statutowych Gimnazjum powinno posiadać:

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2) pomieszczenia na bibliotekę i świetlicę,

3) pracownię komputerową

4) salę gimnastyczną oraz zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

5) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

6) szatnię.

Rozdział 3

Świetlica szkolna

  § 61

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Gimnazjum jest świetlica.

2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki, muszą dłużej przebywać               w szkole.

3. Godziny pracy świetlicy powinny być dostosowane do potrzeb środowiska, zwłaszcza wynikających z organizacji dowozu uczniów.

§ 62

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

2. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 63

1. Do podstawowych form pracy świetlicy należą:

1) pomoc w odrabianiu lekcji,

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych,

3) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

4) organizowanie dożywiania uczniów,

5) organizowanie dojazdu uczniów do szkoły.

Rozdział 4

Biblioteka szkolna

§ 64

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,

zadań dydaktyczno – wychowawczych Gimnazjum, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

2. Biblioteka szkolna znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu, które umożliwia:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) korzystanie ze zbiorów w wyznaczonym do tego celu kąciku czytelniczym i wypożyczanie

ich poza bibliotekę,

3) korzystania ze szkolnego centrum multimedialnego.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 biblioteka realizuje w oparciu o roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora Gimnazjum.

4. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum, a także rodzice na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej zatwierdzonym przez dyrektora Gimnazjum.

5. Zasady gromadzenia, ewidencjonowania i opracowywania zbiorów określają odrębne przepisy.

§ 65

1. Z biblioteki mogą korzystać:

1) uczniowie,

2) nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum,

3) rodzice.

2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

§ 66

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie zbiorów,

2) udzielanie informacji dotyczących księgozbioru i sposobu korzystania z niego,

3) pomaganie w wyborze właściwej lektury,

4) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

5) prowadzenie różnych form inspiracji czytelnictwa,

6) opracowywanie i przedstawianie nauczycielom analiz stanu czytelnictwa w szkole,

7) gromadzenie zbiorów, zgodnie z potrzebami szkoły oraz ich techniczne opracowywanie, selekcjonowanie i konserwowanie,

8) opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki oraz prowadzenie dziennika zajęć.

§ 67

1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

2. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć

w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

3. Godziny te są uwzględnione w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych.

4. Godzina biblioteczna trwa 60 minut.

Rozdział 5

Stołówka szkolna

§ 68

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów Gimnazjum organizuje stołówkę szkolną, zapewniającą możliwość spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku.

2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Gimnazjum. W miarę możliwości, za zgodą dyrektora, ze stołówki mogą też korzystać inne osoby.

3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Rada Gminy Kluczewsko

z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów potrzebujących szczególnej opieki w zakresie żywienia.

4. Odpłatność, o której mowa w ust. 3, wnoszą uczniowie w wysokości nie wyższej niż wartość produktów wykorzystanych do sporządzenia danego posiłku.

     Rozdział 63

                 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

§ 68a3

 1. W Gimnazjum organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor Gimnazjum, a jej koordynatorem jest pedagog szkolny.
 3. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielają:

1) nauczyciele pracujący z uczniem,

2) wychowawcy,

3) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności: pedagog szkolny, terapeuta, logopeda,

 1. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

§ 68b3

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

1) diagnozowaniu środowiska ucznia,

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia,

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców,

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 68c 3

 1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z

1) wybitnych uzdolnień,

2) niepełnosprawności,

3) niedostosowania społecznego,

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

5) specyficznych trudności w uczeniu się,

6) zaburzeń komunikacji językowej,

7) choroby przewlekłej,

8) zaburzeń psychicznych,

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych,

11) zaniedbań środowiskowych,

12) trudności adaptacyjnych,

13) odmienności kulturowej.

§68d3

 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń, ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, o których mowa w § 68c, wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej nauczyciel / specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego.
 2. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także, na zasadach określonych w ust. 1:

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie,

2) uczeń,

3) poradnia psychologiczno –pedagogiczna,

4) dyrektor ;

5) pomoc nauczyciela;

6) pracownik socjalny;

7) asystent rodziny;

8) kurator sądowy.

 1. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
 2. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w § 68f, wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz proponuje wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 3. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor Gimnazjum.

§ 68e3

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w Gimnazjum jest zadaniem zespołu, o którym mowa w § 68z.

§68f3

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Gimnazjum jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
 2. a) zajęć rozwijających uzdolnienia,
 3. b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 4. c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeu-tycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 5. d) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
 6. e) warsztatów;
 7. f) porad i konsultacji.
 8. W Gimnazjum pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów         i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§68g3

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób.
 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów lub słuchaczy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
 7. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
 8. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 9. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
 10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 68h3

 1. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
 2. W szkole prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.

§68i3

 1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna we Włoszczowie.

Rozdział 73

Organizacja nauczania, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie

§ 68j3

 1. Kształceniem specjalnym w gimnazjum obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.

§68k3

 1. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się w Gmnazjum w integracji z uczniami pełnosprawnymi.
 2. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest:

1) w oddziale ogólnodostępnym,

2) w oddziałach integracyjnych.

 1. W Gimnazjum organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

§68l3

 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia,

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,

5) integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub uczniami pełnosprawnymi;

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji

 1. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 68m3

 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w każdym cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.
 2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, o którym mowa w § 68z statutu oraz zgody rodziców ucznia.
 3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.
 4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
 5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami,

2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.

§ 68n3

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub  z głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.

§ 68o3

 1. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów integracyjnych, prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób.
 2. W klasie integracyjnej obowiązkowo dokonuje się podziału na zajęciach z informatyki i języków obcych, z zachowaniem warunku, że grupa nie może liczyć mniej niż 5 osób.

§ 68p3

1.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w gimnazjum prowadzone jest do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.

§68r3

 1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym co najmniej po 2 godziny tygodniowo na ucznia.
 2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
 3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§68s3

 1. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

1) korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna),

2) korygujące wady mowy ( zajęcia logopedyczne),

3) korekcyjno – kompensacyjne,

4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji.

§ 68t3

 1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów,

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom  i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,  w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

 1. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

§ 68u3

 1. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej „egzaminem gimnazjalnym”, przeprowadzanego zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności,  a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym – w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju  niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu,

3) zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 1. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu  o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.
 2. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 68w3

1.Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 6 Statutu.

§ 68z3

 1. W szkole powołuje się zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego .
 2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń, jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia w tym oddziale.
 3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
 4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

 1. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie  o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu.
 2. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.
 4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem;

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku:

 1. a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
 2. b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
 3. c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym,

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami,

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, o których mowa w § 102l ust. 1 pkt 4, a w przypadku ucznia gimnazjum – także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań,

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, o których mowa w § 68b ust. 1.

 1. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno–pedagogicznej udzielanej uczniowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
 2. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny, o której mowa  w ust. 9. Na własny wniosek mogą otrzymać kopię tego programu. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu zespołu są oni niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

Dział IV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1

Zagadnienia podstawowe

§ 69

1. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum określają odrębne przepisy.

3. Szczegółowego przydziału obowiązków nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum dokonuje dyrektor Gimnazjum.

4. Nauczyciele podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie Kodeks karny.

5. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczycieli, gdy ustalone dla nich uprawnienia zostaną naruszone.

§ 70

1. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 Rozdział 2

Zakres zadań nauczycieli.

  § 71

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej ucznia.

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe

traktowanie wszystkich uczniów.

3. Szczegółowe zasady oceniania są określone w wewnątrzszkolnych systemach oceniania szkoły.

§ 72

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

2) uchylony.

3) uchylony.

4) uchylony

5) uchylony

6) uchylony

7) uchylony

8) uchylony

9) uchylony

10) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów; 3

11) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 3

12) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,3

13) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny,3

14) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;3

15) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach,3

16) wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia,3

17) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej, w tym poradni specjalistycznej,3

18) bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny,3

19) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w przedmiotowym systemie oceniania,3

20) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica,3

21) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,3

22) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału  w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach,3

23) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą,3

24) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym,3

25) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, 3

26) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN,3

27) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej formie organizacyjnej,3

28) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz przestrzeganie innych zapisów Kodeksu pracy,3

29) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów szkolnych, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć,3

30) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia,3

31) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców, 3

32) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze,3

33) opracowanie lub dokonanie wyboru programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców;

34) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego.3

§ 73

1. Nauczyciele obowiązkowo uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej szkoły.

2. Nauczyciele są zobowiązani do realizowania uchwał Rady Pedagogicznej.

3. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 Ustawy.

§ 74

1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:

1) pracę własną,

2) udział w pracach zespołu przedmiotowego,

3) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

2. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§ 75

1. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

 § 76

1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

2. W gimnazjum mogą działać następujące zespoły przedmiotowe i wychowawcze:

1) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,

2) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

3) zespół nauczycieli języków obcych,

4) zespół nauczycieli wychowania fizycznego,

5) uchylony

6) zespoły wychowawcze,

7) zespół profilaktyki i monitorowania zagrożeń szkolnych.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

4. Przewodniczący opracowuje harmonogram prac zespołu na dany rok szkolny w terminie do 20 września.

5. Zebrania zespołów są protokołowane.

§ 76a

1. Do zadań zespołu przedmiotowego należy:

1) uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania i korelacja treści nauczania pokrewnych zajęć edukacyjnych,

2) uzgadnianie szczegółowych wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania uczniów,

3) opracowanie narzędzi do badania osiągnięć uczniów,

4) opracowywanie wyników badanych osiągnięć uczniów i przedstawianie radzie pedagogicznej,

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego, zwłaszcza dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie,

6) dzielenie się wiedzą uzyskaną na kursach metodycznych i doskonalących,

7) organizowanie lekcji otwartych,

8) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu ich wyposażenia.

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy:

1) koordynowanie prac związanych z realizacją programu wychowawczego,

2) ewaluacja programu wychowawczego szkoły,

3) badanie i analiza efektów pracy wychowawczej szkoły,

4) ewaluacja systemu oceniania zachowania oraz systemu nagradzania i karania uczniów,

5) monitoring zachowań uczniowskich,

6) rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych szkoły,

7) organizowanie współpracy szkoły ze środowiskiem oraz instytucjami wspierającymi pracę

wychowawczą,

8) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w zakresie problemów wychowawczych,

9) podejmowanie interwencji wychowawczych i współdziałanie z rodzicami.

3. Do zadań zespołu d/s profilaktyki i monitorowania zagrożeń należy:

1) czuwanie nad prawidłową realizacją zadań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki,

2) prowadzenie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym dla nauczycieli, rodziców

i uczniów, związanych z wdrażaniem profilaktyki,

3) informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach profilaktycznych oraz

angażowanie ich do współpracy,

4) opracowywanie obszarów i narzędzi ewaluacji programu profilaktyki,

5) rozpoznawanie oczekiwań rodziców związanych z działaniami profilaktycznymi w szkole.

6) dokonywanie analizy informacji zebranych w trakcie diagnoz i przedstawianie radzie pedagogicznej ich wyników,

7) opracowanie projektu ewaluacji szkolnego programu profilaktyki.

4. uchylony

Rozdział 3

Zakres zadań wychowawcy

§ 77

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania  do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

3. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące

zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) zapoznaje rodziców i uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych

uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności

i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,

c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły,

6) współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Włoszczowie w celu rozpoznawania potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań

i szczególnych uzdolnień uczniów.

4. Organizację i formy udzielania na terenie szkoły pomocy, o której mowa w ust. 3 pkt 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. Należą do nich między innymi:

1) organizowanie procesu wychowawczego w oparciu o corocznie opracowany plan wychowawcy klasowego,

2) gromadzenie informacji o każdym uczniu w celu postawienia właściwej diagnozy wychowawczej oraz podjęcia odpowiednich form i metod wychowawczych,

3) inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

4) otaczanie szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

i losowej oraz organizowanie niezbędnej pomocy w tym zakresie, a także prowadzenie działalności w celu zapewnienia opieki świetlicowej i dożywiania,

5) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,

6) organizowanie procesu orientacji zawodowej,

7) systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych

i zachowaniu uczniów oraz organizowanie wzajemnych kontaktów między rodzicami, nauczycielami               i dyrektorem szkoły,

8) organizowanie w ramach zespołu klasowego szerokiej działalności kulturalnej, rekreacyjno – sportowej i turystycznej,

9) kształtowanie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,

10) prowadzenie określonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno –wychowawczej  w klasie.

§ 78

1. Wychowawca w szczególności:

1) spotyka się z rodzicami uczniów nie rzadziej niż trzy razy w roku,

2) odwiedza domy rodzinne, zwłaszcza tych uczniów, którzy wymagają szczególnej troski wychowawczej.

3) organizuje indywidualne kontakty rodziców z nauczycielami i wychowawcami po zakończeniu

przez nich, zaplanowanych na dany dzień, zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

4) na początku roku szkolnego, w którym uczniowie gimnazjum będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji tego projektu.3

§ 79

1. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. Szkoła w miarę swoich możliwości organizacyjnych i finansowych powinna stwarzać wychowawcy warunki do doskonalenia się zawodowego w tym zakresie.

2. Na terenie szkoły udzielana wychowawcy pomoc powinna polegać na:

instruktażu dyrektora szkoły, organizowaniu szkoleniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej na określone tematy wychowawcze, wyznaczaniu spośród doświadczonych wychowawców opiekunów dla początkujących nauczycieli obejmujących tę funkcję.

§ 80

1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Dział V

UCZNIOWIE

Rozdział 1

Zasady rekrutacji uczniów

§ 81

1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas i oddziałów funkcjonujących w Gimnazjum decyduje dyrektor Gimnazjum.

3. Rekrutację uczniów i wychowanków przeprowadza się w miesiącu kwietniu.

§ 82

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się:

1) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie

gimnazjum,

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych

zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje

wolnymi miejscami,

2. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu Gimnazjum listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez dyrektora Gimnazjum w „Regulaminie rekrutacji do Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku”.2

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, podaje się do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym przez dyrektora Gimnazjum.

§ 83

1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

2. Na zasadach określanych w Ustawie dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

2a. Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą na zasadach określonych w art. 16 ust. 8 -14.3

3. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Rodzice ucznia, z chwilą jego zapisania do szkoły, obowiązani są do dostarczenia jednego zdjęcia.

Rozdział 2

Prawa i obowiązki ucznia

§ 84

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego zgodnie

z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3) korzystania, zgodnie z przyjętymi kryteriami, ze wszystkich form pomocy materialnej

i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje Gimnazjum,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów

w nauce,

7) pomocy w przypadku trudności w nauce,

8) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

10) wpływania na życie swojej szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się

w organizacjach działających w szkole,

11) pełnej informacji na temat zasad oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania,

12) pełnej informacji na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

13) indywidualnego toku lub programu kształcenia na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

14) występowania do Rzecznika Praw Ucznia.

2. Samorząd Uczniowski, uczniowie lub ich rodzice mają możliwość składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia określonych w ust. 1.

3. Skargi, o których mowa w ust. 2 można wnosić w formie pisemnej bezpośrednio do Dyrektora

Gimnazjum albo też za pośrednictwem szkolnego Rzecznika Praw Ucznia lub wychowawcy, w terminie 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw uczniowskich.

4. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa

ucznia.

5. Skargę rozpatruje Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z wychowawcą i szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia w terminie 14 dni od jej złożenia.

6. Dyrektor szkoły udziela osobom zainteresowanym pisemnej odpowiedzi, w której informuje

o sposobie rozpatrzenia skargi, podjętych działaniach i podjętych decyzjach.

7. W przypadku braku zadowalającego załatwienia sprawy osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie się, w zależności od tego, czego skarga dotyczy, do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub Wójta Gminy Kluczewsko.

8. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów określają odrębne

przepisy.

§ 85

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

1) przestrzegania obowiązujących w Gimnazjum przepisów, a zwłaszcza postanowień zawartych w Statucie oraz regulaminach.

2) podporządkowywania się zaleceniom dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły

pełniącym nad nim opiekę,

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum, a w szczególności:

a) okazywania szacunku dorosłym, koleżankom i kolegom,

b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, w szczególności stawania

w obronie uczniów krzywdzonych przez rówieśników lub dorosłych,

c) poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

d) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

e) zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych

w zaufaniu, chyba, że zaszkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,

4) informowania wychowawcy klasy lub innego zaufanego nauczyciela o mających miejsce

wobec niego lub innych uczniów aktach agresji bądź innych zachowaniach uczniów lub dorosłych zagrażających poczuciu jego bezpieczeństwa fizycznego lub psychicznego, w tym

próbach nakłaniania do zakupu środków uzależniających,

5) niesienia pomocy uczniom młodszym, słabszym, mającym trudności w nauce, itp.,

6) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w:

a) obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych wprowadzonych do szkolnego

planu nauczania,

b) zajęciach religii, jeżeli jest to zgodne z życzeniem rodziców (prawnych opiekunów)

ucznia,

c) zajęciach wychowania do życia w rodzinie, pod warunkiem nie wniesienia przez rodziców (prawnych opiekunów) wniosku o wyłączenie ucznia z tych zajęć,

d) zajęciach pozalekcyjnych, w których udział uczeń zadeklarował na początku

danego roku szkolnego,

e) działalności szkolnych organizacji, do których zadeklarował swoją przynależność,

7) punktualnego przychodzenia na zajęcia szkolne,

8) systematycznego przygotowywania się do lekcji na miarę swoich możliwości,

9) starannego prowadzenia zeszytu, odrabiania prac domowych,

10) przynoszenia do szkoły podręczników, przyborów szkolnych,

11) niezwłocznego uzupełniania braków wynikających z nieobecności na lekcji,

12) udziału we wszystkich obowiązkowych (zgodnie z WSO) sprawdzianach wiedzy i umiejętności i rzetelnego przygotowywania się do nich,

13) przestrzegania, ustalonych w formie kontraktu, wspólnie z nauczycielem zajęć edukacyjnych

na początku każdego roku szkolnego, zasad i porządku w czasie lekcji, dotyczących

w szczególności: oczekiwania na rozpoczęcie lekcji, jej organizacji, usprawiedliwiania spóźnień,

współdziałania uczniów, stawiania pytań i udzielania odpowiedzi, wyrażania swoich

wniosków i opinii, troski o kulturę języka, ład i porządek w klasie, odnoszenia się do kolegów,

koleżanek i nauczyciela oraz konsekwencji wynikających z łamania tych zasad,

14) usprawiedliwiania, wyłącznie w formie pisemnej, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

w terminie jednego tygodnia od dnia ich zakończenia,

15) dbania o schludny wygląd, czystego i estetycznego ubierania się, z zachowaniem zasad:

a) włosy powinny być czyste, uczesane, nie farbowane, nie sklejone, bez ekstrawaganckich

fryzur,

b) paznokcie powinny być czyste, krótko obcięte, niemalowane, bez tipsów.

c) twarz bez oznak makijażu,

d) ubrania zakrywające ramiona, talię, uda,

e) brak kolczyków u chłopców, u dziewczyn dopuszcza się wyłącznie skromne i krótkie,

f) brak tatuażu,

g) brak nakryć głowy na terenie budynku szkolnego, chyba że wymagają tego udokumentowane

względy zdrowotne,

16) noszenia w szkole obuwia zastępczego i pozostawiania okrycia wierzchniego i obuwia

w szatni,

17) noszenia oddzielnego stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego – biała koszulka,

granatowe spodenki, tenisówki lub trampki na jasnej podeszwie (tzw. halówki),

18) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły, o których mowa w ust. 1a i 1b,

19) aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, współdziałania w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą,

20) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

21) dbania o ład i porządek w szkole,

22) dbania o honor szkoły, godnego jej reprezentowania oraz poznawania, szanowania

i wzbogacania jej tradycji.

23) postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej,

24) dbania o piękno mowy ojczystej,

1a. Szkolny strój ucznia powinien być skromny, estetyczny i czysty w stonowanych kolorach, uszyty z nieprzeźroczystych materiałów. Jego elementy nie powinny nikogo rozpraszać, obrażać, prowokować,

czy też stanowić potencjalnego zagrożenia: nie może zawierać nadruków wulgarnych, obrażających

uczucia religijne, czy też promujących nieakceptowane społecznie zachowania i postawy

(przemoc, brak tolerancji, nacjonalizm, stosowanie używek, itp.). Ubiór musi zakrywać brzuch, plecy,

ramiona, biodra i uda.

1b. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy:

1) dziewczęta – biała bluzka, granatowa, szara tub czarna spódnica, ewentualnie spodnie tub kostium

czy sukienka w podobnych kolorach,

2) chłopcy – ciemny garnitur, koszula i krawat, lub: biała koszula i długie, granatowe, szare lub

czarne spodnie.

1c. Szkolny strój galowy obowiązuje w następujących dniach:

1) inauguracja i zakończenie roku szkolnego,

2) egzamin gimnazjalny (tylko dla zdających),

3) uroczystości z okazji świąt państwowych,

4) inne dni zgodnie z zaleceniem dyrekcji szkoły.

2. Bezwzględnie zabronione jest samowolne opuszczanie

2. Bezwzględnie zabronione jest samowolne opuszczanie przez ucznia terenu szkoły w czasie przeznaczonym dla danej klasy na zajęcia dydaktyczne i podczas przerw między tymi zajęciami oraz w czasie oczekiwania na odjazd autobusu szkolnego.

3. Uczniowi nie wolno przynosić do szkoły odtwarzaczy multimedialnych MP3/MP4 oraz innych

technicznych urządzeń multimedialnych osobistego użytku. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zagubienia, kradzieży czy też zniszczenia tych urządzeń na jej terenie.

W przypadku wniesienia na teren szkoły sprzęt taki będzie zatrzymywany przez wychowawców

i przekazywany rodzicom uczniów z prośbą o pisemne potwierdzenie przez nich legalności jego

posiadania.

4. Uczeń przynoszący do szkoły telefony komórkowe musi na to posiadać pisemną zgodę rodziców złożoną u wychowawcy klasy. W przypadku braku takiej zgody obowiązuje procedura, o której mowa w p. 3. Telefon taki musi być bezwzględnie wyłączony w czasie lekcji. Również w tym przypadku szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ten sprzęt, chyba, że zostanie on przekazany pod opiekę wychowawcy na czas pobytu ucznia w szkole.

5. Ucznia obowiązuje ponadto bezwzględny zakaz posiadania, wnoszenia na teren szkoły oraz dystrybuowania i przyjmowania wyrobów alkoholowych, tytoniowych, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

 1. Uczeń trzeciej klasy gimnazjum musi przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Wymóg ten nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części przez dyrektora OKE w Łodzi, zgodnie z przepisami prawa oświatowego.3
 2. Uczeń drugiej klasy gimnazjum jest zobowiązany do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 8.
 3. Dyrektor Gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.3

§ 86

1. W szkole ustanawia się Rzecznika Praw Ucznia, zwanego dalej Rzecznikiem.

2. Rzecznik reprezentuje interesy uczniów przed Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Gimnazjum.

3. Rzecznik informuje uczniów o przysługujących im prawach, określonych w Statucie Szkoły oraz zawartych m.in. w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka, oraz czuwa nad ich przestrzeganiem.

Wyjaśnia drogi postępowania w sytuacjach trudnych, pomaga w rozwiązywaniu konfliktów,

przyjmuje skargi i wnioski na temat naruszeń praw uczniów oraz wspomaga ich działania

podczas dochodzenia ich praw.

4. Rzecznika powołuje Dyrektor na wniosek Rady Samorządu Szkolnego, po zasięgnięciu opinii

Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

5. Rzecznikiem może być nauczyciel, który wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym,

działalnością społeczną, cieszy się powszechnym autorytetem ze względu na wyraźne walory moralne  i wrażliwość społeczną.

6. Kadencja Rzecznika trwa 1 rok, licząc od dnia powołania.

7. Powołania Rzecznika na pierwszą kadencję dokonuje Dyrektor nie później niż przed 15 października 2007 r.

8. Rzecznik jest w swej działalności niezależny od innych organów działających w szkole i odpowiada jedynie przed Dyrektorem Szkoły.

9. O pomoc Rzecznika mogą poprosić:

1) uczeń lub jego rodzice, jeśli działania wychowawcy w zgłoszonej sprawie nie zostały podjęte

lub okazały się nieskuteczne,

2) samorząd klasowy lub szkolny, jeśli sprawa dotyczy grupy uczniów.

10. Rzecznik jest zobowiązany do podjęcia działań z własnej inicjatywy, gdy poweźmie wiadomości wskazujące na naruszenie praw uczniów.

11. Rzecznik współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas, nie ograniczając ich kompetencji wynikających ze Statutu Gimnazjum.

Rozdział 3

 Nagrody i kary

§ 87

1. Szkoła może stosować wobec uczniów nagrody i kary.

2. Ucznia można nagrodzić za:

1) wybitne osiągnięcia w nauce ,

2) aktywny udział w życiu społeczności szkolnej,

3) wzorową postawę wobec koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły

oraz osób ze środowiska pozaszkolnego,

4) znaczące osiągnięcia w zawodach i konkursach międzyszkolnych,

5) godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym:

a) aktywny udział w uroczystościach przygotowywanych przez szkołę na rzecz środowiska,

b) aktywny udział w pracach młodzieżowych organizacji pozaszkolnych działających na

rzecz środowiska.

6) inicjowanie i realizację zadań wzbogacających życie szkoły, podnoszących jej autorytet

w środowisku.

7) dzielność i odwagę,

3. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:

1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

2) pochwała dyrektora wobec uczniów Szkoły,

3) list gratulacyjny dyrektora do rodziców,

4) dyplom uznania od dyrektora,

5) nagroda książkowa lub rzeczowa od dyrektora,

6) wpis do Kroniki szkoły.

4. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić

o przyznaniu nagrody w innej formie.

5. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

7. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

8. Nagrodę książkową lub rzeczową przyznaje się uczniowi niezależnie od innych nagród w przypadku uzyskania przez ucznia co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania oraz spełnienia przynajmniej dwu spośród podanych niżej warunków:

1) uzyskania średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75,

2) szczególnych osiągnięć naukowych lub sportowych, przede wszystkim w konkursach przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej powiatu,

3) osiągnięć w różnych formach pracy społecznej na rzecz szkoły, środowiska,

4) 100% frekwencji na zajęciach lekcyjnych.

9. List gratulacyjny otrzymują rodzice uczniów gimnazjum, którzy osiągnęli średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,00 oraz wzorową ocenę z zachowania.

10. Wpis do Kroniki szkoły dotyczy uczniów, którzy spełniają warunki określone w ust. 2 pkt.7.

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu uczeń może zostać ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy klasy,

2) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,

3) upomnieniem dyrektora,

4) zawieszenie prawa do uczestniczenia w imprezach szkolnych o charakterze rozrywkowym,

5) naganą dyrektora,

6) pozbawieniem pełnionych na forum szkoły funkcji,

7) zawieszeniem na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych zajęciach

prowadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz w wycieczkach, z wyjątkiem tych, podczas

których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

8) obniżeniem oceny zachowania ,

9) przeniesieniem do równoległej klasy,

10) przeniesieniem do innej szkoły.

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

3. O nałożonej karze informuje się rodziców.

4. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie może

wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 3.

5. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

6. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed podjęciem rozstrzygnięcia dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

§ 88

1. Dyrektor może wystąpić do Kuratora o przeniesienia ucznia do innej szkoły.

2. Kara, o której mowa w ust. 1 stosowana jest za szczególnie rażące naruszenie przez ucznia szkolnych obowiązków:

1) otrzymanie drugiej oceny najniższej zachowania,

2) udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa,

3) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Szkołę w stanie nietrzeźwym albo pod

wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

3. Można odstąpić od wystąpienia o przeniesienie ucznia do innej szkoły, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela lub Samorząd Uczniowski.

Rozdział 4

Ocenianie uczniów

§ 88a

Ocenianie uczniów w gimnazjum odbywa się w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku. 1

Preambuła:

           My, nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku, w szkolnym systemie oceniania określamy warunki, które wpłyną na zmianę klimatu wokół oceniania w naszej szkole. Aby to było możliwe, do jego zbudowania włączyła się cała społeczność szkolna. Ocenianie pomoże nam wszystkim określić efektywność i skuteczność procesu kształcenia, dotyczy więc nie tylko ucznia, ale również nauczyciela. Taka sytuacja oceniania pozwoli traktować je jako element wspierający i wspomagający proces edukacji szkolnej.

Rozdział I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

1. Cele ogólne szkolnego systemu oceniania:

     1.1.Wspieranie kariery ucznia.

     1.2.Gromadzenie informacji, rozpowszechnianie i upowszechnianie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania dla rzetelnego wnioskowania o jego umiejętnościach, wiadomościach, czyli o osiągnięciach. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.1

     1.3.Spowodowanie świadomego udziału wszystkich zainteresowanych w procesie oceniania.

     1.4.Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej dla podniesienia efektów nauczania w naszej szkole.

2. Cele szczegółowe szkolnego systemu oceniania:

     2.1.Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia.

     2.2. Ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy.

     2.3.Wdrożenie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.

     2.4.Ukształtowanie jego umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu.

     2.5.Nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych.

     2.6.Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji o postępach i zachowaniu ich dzieci (podopiecznych), a nauczycielom – informacji o poziomie założonych celów kształcenia.

     2.7.Budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznawania potrzeb.

       2.8.Formułowanie oceny.

       3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

3.1 formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych   z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;3
3.2.ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3.3.ocenianie bieżące i śródroczne klasyfikowanie w formach przyjętych przez szkołę;
3.4. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęćedukacyjnych1
3.5.przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

       3.6.ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;1

       3.7.ustalanie warunków i trybu odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania w przypadku zgłoszenia zastrzeżenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
3.8.ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.1

Rozdział II. UWAGI OGÓLNE

1.Na początku każdego roku szkolnego wychowawca zapoznaje uczniów i ich rodziców z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

1.1 Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.3

1.2 Informacje o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów zainteresowani rodzice mogą otrzymać od nauczyciela przedmiotu.3

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia stycznia. Półrocze drugie rozpoczyna się 01 lutego i trwa do dnia kończącego rok szkolny. Po każdym półroczu dokonujemy klasyfikacji ucznia z danego zajęcia edukacyjnego celem określenia, czy uczeń osiąga zadawalające efekty kształcenia. Uczeń podlega klasyfikacji po spełnieniu wymagań stawianych przez przedmiotowe systemy oceniania.

3.1 Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia    w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.2 Na klasyfikację końcową składają się:

a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej,

b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,

c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.3

3.3 Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.3

       4.Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej (na przełomie miesiąca kwietnia i maja podczas zebrania z rodzicami) nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia-ustnie i jego rodziców-pisemnie o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu wychowawca klasy informuje o ocenach pisemnie.

       5.Oceny śródroczne i roczne z każdego przedmiotu muszą być wpisane do dziennika lekcyjnego co najmniej natydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.Również w tym samym czasie nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów o wystawionych przez nich ocenach. Ocena roczna musi być również odnotowana w arkuszu ocen i na świadectwie.

       6.Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).3

       7.Wszelkiego rodzaju prace pisemne i referaty przechowuje nauczyciel przez okres 1 roku. Jednak ocenione prace pisemne uczniów muszą być dane do wglądu uczniom, tak aby mogli się zapoznać z uwagami sprawdzającego odnośnie popełnionych błędów.

       8.Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wglądu ocenionych prac kontrolnych przy okazji spotkań z nauczycielem.3

       9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

     10.Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

10.1 Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 3

10.2 Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 1. posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania na podstawie tej opinii,
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii.3

11.   Dyrektor szkoły zwalnia ucznia:

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”,
 3. dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego,
 4. w przypadku ucznia, o którym mowa w ppkt. 11c, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia
 5. w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.3

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.3

13.Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.3

14.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.3

15. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oceniany jest według przyjętej w szkole skali ocen. Kryteria uwzględniają dostosowanie treści edukacyjnych do możliwości i potrzeb ucznia.3

16. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.1

17 . Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.3

18. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne ocenę klasyfikacyjną są ostateczne z wyjątkiem procedur przewidzianych w Rozdziale Tryb i warunki odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania i w Rozdziale Egzamin poprawkowy„.3

            

             Rozdział III. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1.Każdy nauczyciel jest zobowiązany opracować przedmiotowy system oceniania, który powinien precyzować wymagania edukacyjne z danego przedmiotu oraz szczegółowe zasady oceniania z tego przedmiotu.

Przedmiotowy system oceniania musi uwzględniać przepisy szkolnego systemu oceniania i rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

1.1 Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 3

 

2. Aby ocena ucznia była pełna, przedmiotowe systemy oceniania muszą spełniać następujące warunki:

2.1. Ocenie podlega to co uczeń wie i potrafi oraz jak posługuje się zdobytą wiedzą w sytuacji typowej i problemowej.

2.2.Ocenianie musi być integralną częścią procesu uczenia się i nauczania.

2.3.Stosowane są aktywne formy pracy z uczniem (np. ćwiczenia, zadania, problemy i projekty ) traktujące przedmiot całościowo.

2.4.Stwarza się sytuacje otwarte, wymagające od ucznia łączenia wiedzy z różnych gałęzi przedmiotu i różnych przedmiotów.

2.5.Nauczyciel zobowiązany jest stosować różnorodne środki gromadzenia informacji  o postępach ucznia i jego osiągnięciach. Szczegółowe sposoby gromadzenia informacji o postępach uczniów z danego przedmiotu zawierają przedmiotowe regulaminy oceniania. Głównymi źródłami informacji o klasie i uczniu są:

–          obserwacja,

–          wypowiedzi ustne,

–          wszelkiego rodzaju prace pisemne, także prace domowe.

2.6.Musi następować ciągłe doskonalenie sposobów gromadzenia informacji osiągnięć ucznia i klasy, jak również ciągłe doskonalenie opracowanych przedmiotowych systemów oceniania w oparciu o różnorodne źródła informacji.

3.Aby przedmiotowe systemy oceniania stwarzały warunki do dobrego informowania ucznia:

 1. nauczyciel co najmniej raz w miesiącu jest zobowiązany dostarczyć uczniowi informacji zwrotnej o jego postępach w stosunku do standardów,
 2. muszą stwarzać uczniowi możliwość oceny:

–          czego się nauczył,

–          czego powinien się jeszcze nauczyć,

–          jaki powinien być następny krok w procesie uczenia się.

4.Przedmiotowe systemy oceniania muszą uwzględniać główne cele edukacji przedmiotowej, stwarzające uczniowi możliwości:

 1. rozwiązywania zadań, ćwiczeń, problemów metodami właściwymi danemu przedmiotowi,
 2. posługiwanie językiem specyficznym dla danego przedmiotu,
 3. prezentowanie rozwiązań w sposób właściwy danemu przedmiotowi.

5.Przedmiotowe systemy oceniania muszą uwzględniać jak uczeń potrafi:

a)   przyswoić wiadomości zawarte w podstawach programowych i ich praktyczne wykorzystanie,

b)   określić strukturę przedmiotu i swój stosunek do przedmiotu,

c)   organizować pracę ( także w dłuższym czasie ),

 1. stawiać hipotezy i je testować, uogólniać, uzasadniać,
 2. planować rozwiązanie problemu i realizować przyjęty plan,
 3. stosować zdobytą wiedzę w sytuacjach praktycznych,
 4. rozwiązywać zadania i problemy otwarte,
 5. prezentować otrzymane rozwiązania na różne sposoby , uzasadniać swoje sądy i opinie,
 6. dokonywać samooceny swoich postępów,
 7. pracować w grupie.

     6.Przedmiotowe systemy oceniania zatwierdza dyrektor szkoły.

 1. 3.System punktów ( ocen ):

3.1. Wszystkie prace pisemne punktowane powinny być przeliczane wg skali:

–          ocena dopuszczająca – min. 30% pkt.

–          ocena dostateczna     – min. 50% pkt.

–          ocena dobra              –   min. 75% pkt.

–          ocena bardzo dobra   –   min. 85% pkt.

–          ocena celująca           –   min. 95% pkt.1

       3.2. Za prace pisemne, odpowiedzi, zadania praktyczne, twórczą aktywność, itp. uczniowie mogą zbierać przez całe półrocze ( rok ) oceny przeliczane na punkty.

       3.3. Uczeń otrzymuje dwie oceny: śródroczną i roczną. Ocena śródroczna opiera się na przeliczaniu punktów uzyskanych przez ucznia w całym półroczu na stopień , zaś ocena roczna jest liczona jako średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w I i II półroczu i przeliczenia jej na stopień.3

       3.4. Ocenianie śródroczne i roczne:

       – roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1,

     3.5 Kryteria ocen:

         a) ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,

– rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,

– korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z

różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy, – osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;3

b) ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

– opanował w bardzo dobrym stopniu wiedzę i umiejętności określony programem nauczania,

– potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach,

– samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych;3

c) ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

– posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej,

– potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się,

– rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień;

d) ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

– opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej,

– współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę,

– rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;

e) ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

– opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej,

– rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela;

f) ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

– posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,

– nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

.

3.6. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

– prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu, (lub dużą część działu),

– testy,

– kartkówki z trzech ostatnich tematów,

– prace domowe,

– zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji,

– sprawdziany,

– wypowiedzi ustne,

– praca w zespole,

– testy sprawnościowe,

– prace plastyczne i techniczne,

– działalność muzyczna.

3.7. W pracy pisemnej ocenie podlega:

– zrozumienie tematu,

– znajomość opisywanych zagadnień,

– sposób prezentacji,

– konstrukcja pracy i jej forma graficzna.

   Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu; ustala ją i podaje każdy z nauczycieli.

3.8. Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na pytanie nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:

– znajomość zagadnienia,

– samodzielność wypowiedzi,

-kultura języka,

-precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

3.9. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają umiejętności:

-planowanie i organizacja pracy grupowej,

-efektywne współdziałanie,

-wywiązywanie się z powierzonych ról,

-rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

3.10. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji.

3.11. Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, prac klasowych – dwa tygodnie.

3.12. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań jakim będzie musiał sprostać.

   a) w ocenianiu śródrocznym i rocznym obowiązuje zasada przypisania poszczególnym ocenom cząstkowym następujących wartości liczbowych:3

Ocena Prace zawierające materiał powtórzeniowy

z określonych działów lub całego półrocza,

pisemne prace literackie, referaty obejmujące szeroki zakres materiału z danego przedmiotu.

Krótkie prace pisemne (z 1-3 tematów), odpowiedzi bieżące lub od 5% do 10%

zawartości materiału określonego działu.

Pozostałe formy umiejętności

i aktywności ucznia (np. praca

domowa, prowadzenie zeszytu, aktywność itp.).

Niedostate -czny                          0                      0                      0
Dopuszcza- jący                          2                      1                      1
Dostate- czny                         4                      2                      1,5
Dobry                          8                      6                      3
Bardzo

Dobry

                         15                      10                      7
Celujący                           25                      15                      12

b) dopuszcza się możliwość stosowania „+” i „-” przy ocenach; ich wartość liczbową określą przedmiotowe systemy oceniania

c) ocenę śródroczną i roczną określa się według punktu „d” na podstawie uzyskanych przez ucznia ocen, przypisując każdej z nich wagi zgodne z podpunktem „a” 1

   d) uczeń otrzymuje dwie oceny: śródroczną i roczną. Ocena śródroczna opiera się na przeliczaniu punktów uzyskanych przez ucznia w całym półroczu na stopień , zaś ocena roczna jest liczona jako średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w I i II półroczu i przeliczenia jej na stopień. wg następującego kryterium: niedostateczny – 0 – 0,7; dopuszczający – 0,8 – 2,1; dostateczny – 2,2 – 4,9; dobry – 5,0 – 8,8; bardzo dobry – 8,9 – 15,7; celujący – powyżej 15,8.3

e) nauczyciel ma prawo wystawić uczniowi ocenę niższą niż wynikająca z

przeliczania, w przypadku gdy liczba ocen niedostatecznych w półroczu będzie

wyższa od 50% ogółu uzyskanych ocen,

f) uczeń, który uzyskał za pierwsze półrocze ocenę niedostateczną zobowiązany jest w trybie

wyznaczonym przez nauczyciela do zaliczenia tylko tych treści programowych, które nie

będą kontynuowane w następnym półroczu,

g) warunkiem uzyskania obiektywnej oceny na koniec półrocza i na koniec roku jest w miarę proporcjonalne rozmieszczenie ocen we wszystkich trzech rubrykach tabeli ocen. Wyjątek stanowią przedmioty artystyczne. W przypadku, gdy na koniec półrocza lub roku szkolnego wystawiona ocena wyliczona w oparciu o lit. „d” będzie w ocenie nauczyciela lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieobiektywna ostateczną decyzję o tej ocenie podejmuje nauczyciel.

h) klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym lub rocznym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i śródrocznej, i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.3

 

 

 1. Zasady oceniania.

4.1.Poszczególne zespoły przedmiotowe powinny określić wynikające ze specyfikacji przedmiotu i jego wymiaru godzin formy i liczbę zadań obowiązujących każdego ucznia w danym półroczu.

4.2.W skład ustalonego pensum zadań wchodzić powinna zbliżona liczba wypowiedzi ustnych i pisemnych.

4.3.Ustalone dla każdego przedmiotu pensum musi być respektowane przez wszystkich nauczycieli danego przedmiotu w szkole, co nie wyklucza możliwości wprowadzenia dodatkowych składników oceniania przez poszczególnych nauczycieli.

4.4 Każdej formie oceniania przedmiotowego, stanowiącej składnik obowiązującego pensum wymagań   odpowiadać powinna przynajmniej jedna ocena cząstkowa w dzienniku, a w przypadku nie poddania się przez ucznia danej formie sprawdzania osiągnięć puste miejsce w odnośnej rubryce.

4.5 W przypadku nie uczestniczenia w którejś z obowiązujących procedur oceniania, bez względu na jego przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzenia osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela.

4.6. W sytuacji nie przystąpienia przez ucznia do ustalonej zgodnie z podpunktem 4.5. procedury oceniania nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym (jednak wyłącznie w toku zajęć szkolnych) sprawdzić czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności.

4.7.Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z danej formy oceniania (z wyjątkiem oceny uzyskanej według procedury opisanej w podpunkcie 4.6.) w trybie uzgodnionym z nauczycielem jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty jej wystawienia.3 Poprawiona ocena nie może być oceną celującą.

4.8.Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej, przy czym nauczyciel może uznać ocenę poprawiona za ostateczną.

4.9.W odniesieniu do odpowiedzi wynikających z własnej inicjatywy ucznia ocenie podlegać

   powinien nie sam fakt przejawiania aktywności, lecz rodzaj zaprezentowanych tą drogą

   umiejętności.

5. Kryterium oceniania na lekcji religii

         Ocenianie z religii reguluje Rozporządzenie Kurii Diecezjalnej z dnia 1 września 1999 r. Na terenie Diecezji Kieleckiej obowiązuje następujące kryterium oceniania:

–          we wszystkich szkołach i na wszystkich poziomach obowiązuje skala ocen     6 – 1. Należy jednak starać się nie stawiać ocen niedostatecznych i dopuszczających,

–          przy ocenianiu należy brać pod uwagę następujące kryteria: postawa religijna, zaangażowanie się w działalność wspólnoty Kościoła lokalnego, zaangażowanie na katechezie i przygotowanie się do niej, wiedza (należy tutaj uwzględniać zdolności ucznia, sumienność), zeszyt, zadania domowe.

Rozdział IV. TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

1. Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

1.1. W ocenianiu zachowania ucznia należy uwzględnić jego kulturę osobistą, aktywność i stosunek do obowiązków szkolnych, postawę wobec kolegów i innych osób.

   2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

     a) wzorowe               – wz

     b) bardzo dobre           – bdb

     c) dobre                       – db

     d) poprawne                 – pop

     e) nieodpowiednie       – ndp

     f) naganne                   – ng

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

3.1 oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

3.2 promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły3

4. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy na godzinie do dyspozycji wychowawcy nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uwzględniając:

– samoocenę ucznia,

– opinie uczniów danej klasy,

– opinie nauczycieli i pracowników szkoły,

– uwagi odnotowane w „Zeszycie uwag i pochwał”.

     5. Ocenę zachowania ostatecznie ustala Rada Pedagogiczna.

            

  Rozdział V. KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

1. Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

– wywiązywanie się z obowiązków szkolnych;

– postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

– dbałość o honor i tradycje szkoły;

– dbałość o piękno mowy ojczystej;

– dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych osób;

– godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

– okazywanie szacunku innym osobom.

2.1 Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.3

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

– wzorowe                 – wz

– bardzo dobre         – bdb

– dobre                     – db

– poprawne               – pop

– nieodpowiednie     – ndp

– naganne                 – ng

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.1

5. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia w oparciu o jednolite kryteria:

A. Przy ocenianiu zachowań uczniowskich funkcjonują:

– „Zeszyt uwag i pochwał”,

– Uwagi i pochwały zawarte w dziennikach lekcyjnych.

B. Na początku każdego semestru każdy uczeń otrzymuje 100 punktów kredytu.

C. Suma posiadanych przez ucznia punktów może być w ciągu semestru powiększona o punkty dodatnie za:

1. Pomoc w pracach porządkowych w czasie imprez szkolnych      +5 punktów każdorazowo

2. Współorganizowanie imprez klasowych                                      +5 punktów każdorazowo

3. Współorganizowanie i udział w imprezach szkolnych

   (apele, akademie szkolne, itp.)                                                       +10, 15, 20 punktów

   każdorazowo                                                                              –     według uznania nauczyciela

4. Praca na rzecz szkoły po zajęciach szkolnych                         +5, 10, 15, 20 punktów     każdorazowo                                                                                  –     według uznania nauczyciela

5. Wykonywanie dodatkowych prac na rzecz klasy

   ( dbałość o czystość, dekoracje, gazetki, itp. )                 +5 punktów każdorazowo

6. Aktywne uczestnictwo w kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych

+ 10 punktów na zakończenie semestru

7. Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych, organizowanych przez szkołę (UKS i inne)

   +10 punktów na zakończenie półrocza, roku szkolnego

8. Punktualność na zajęcia                                         +10 punktów na zakończenie półrocza, roku

9. Systematyczne usprawiedliwianie nieobecności   +10 punktów na zakończenie półrocza, roku

10. Kultura osobista     +10, 15, 20 punktów na zakończenie półrocza, roku (według uznania nauczyciela)

11.Praca na rzecz środowiska (konkurs ekologiczny, zbiórka odzieży, zabawek, itp.)

                                                        +5, 10 lub 20 punktów na zakończenie semestru

12. Szczególne osiągnięcia w działalności pozaszkolnej, promującej szkołę (konkursy recytatorskie, plastyczne, itp.)                                 +15 punktów każdorazowo

13. Udział w konkursach przedmiotowych:

I etap (szkolny)                                                                           +10 punktów każdorazowo

II etap (regionalny)                                                                     +25 punktów każdorazowo

III etap (wojewódzki)                                                                 +50 punktów każdorazowo

IV etap (ogólnopolski)                                                               +60 punktów każdorazowo

14.Osiągnięcia sportowe objęte kalendarzem imprez sportowych:

     zawody szkolne                                                                           +5 punktów każdorazowo

     zawody międzyszkolnych                                                           +10 punktów po zawodach

     zawody powiatowe                                                                     +15 punktów po zawodach

     finał wojewódzki                                                                         +60 punktów po zawodach

15.Aktywne uczestnictwo w pracy:

     – samorządu klasowego             +5, 10, 15 punktów na zakończenie semestru (według uznania     wychowawcy)

     – samorządu szkolnego (przyznaje opiekun S.U.) +10,15, 20 punktów (według uznania opiekuna SU) na zakończenie semestru

– i innych organizacji                                             +10 punktów na zakończenie semestru

16. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego + 10, 15, 20 (według oceny opiekuna projektu wkładu pracy wniesionego przez ucznia w realizację projektu edukacyjnego                   w porozumieniu z uczniami realizującymi projekt edukacyjny).3

D. Suma posiadanych przez ucznia punktów może być pomniejszona o punkty ujemne za:

1. Nieusprawiedliwianie nieobecności                                                  -1 punkt za każdą godzinę

2. Spóźnienia na lekcje                                                                         -1 punkt za każde spóźnienie

3. Lekceważący stosunek do nauki (brak zeszytu, podręczników, przyborów szkolnych, niezwracanie sprawdzianów w wyznaczonym terminie)

                                                                                                               -2 punkty każdorazowo

4. Brak obuwia zmiennego                                                                     -5 punktów każdorazowo

5. Ucieczki z lekcji                                                                                 -10 punktów każdorazowo

6. Opuszczanie świetlicy bez pozwolenia nauczyciela                       -10 punktów każdorazowo

7. Niszczenie i przetrzymywanie książek z biblioteki szkolnej         -5 punktów każdorazowo

8. Niewykonywanie poleceń nauczyciela                                           -10 punktów każdorazowo

9.Przeszkadzanie w czasie lekcji                                                         -5 punktów każdorazowo

11.Zaśmiecanie szkoły i otoczenia                                                     -5 punktów każdorazowo

12.Używanie wulgarnych słów, gestów, ubliżanie                             -10 punktów każdorazowo

13.Zaczepki słowne i fizyczne                                                             -5 punktów każdorazowo

14.Arogancja, ubliżanie pracownikom szkoły                                    -10 punktów każdorazowo

15.Celowe niszczenie pomocy naukowych, dekoracji sprzętu szkolnego   -15 punktów każdorazowo

16.Celowe zniszczenie mienia osobistego kolegów                         -15 punktów każdorazowo

17.Fałszowanie dokumentów i podpisów                                         -15 punktów każdorazowo

18.Dewastacja urządzeń, budynku szkolnego                                 -15 punktów każdorazowo

19.Bójki. pobicie z uszkodzeniem ciała                                            -20 punktów każdorazowo

20.Nieprzyzwoite zachowanie o charakterze seksualnym               -20 punktów każdorazowo

21.Nie dbanie o schludny wygląd.

     a) włosy brudne, nie uczesane, farbowane, sklejone, ekstrawaganckie fryzury – 5 punktów

     b) paznokcie brudne, długie, malowane, z tipsami                      -5 punktów

     c) twarz z oznakami makijażu                                                     -5 punktów

     d) ubrania odkrywające ramiona, talię, uda                                 -5 punktów

     e) kolczyk u chłopca, u dziewczyn niestosowne i długie           -5 punktów

     f) tatuaż                                                                                       -5 punktów

     g) noszenie nakrycia głowy w budynku                                       -5 punktów

22.Używanie wulgarnych słów                                                        -10 punktów

23.Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji, przerwy oraz oczekiwanie na odjazd.   -10 punktów

24.Opuszczanie świetlicy i klasy w czasie zajęć lekcyjnych.           -10 punktów

25.Posiadanie telefonu komórkowego bez zezwolenia rodziców    -5 punktów

26.Używanie telefonu w czasie lekcji.                                             -10 punktów

27.Przynoszenie do szkoły odtwarzaczy multimedialnych MP3/MP4 -10 punktów

28.Posiadanie i wnoszenie na teren szkoły oraz przyjmowanie używek      -10 punktów

Postanowienia dodatkowe:

* Jeżeli uczniowi zostało udowodnione uleganie nałogom otrzymuje każdorazowo obniżoną ocenę z zachowania o 1 stopień.

* Jeżeli uczniowi udowodniono 5x ucieczki z lekcji otrzymuje obniżoną ocenę z zachowania              o 1 stopień.

* Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego ma wpływ na ocenę jego zachowania.                  W zależności od wkładu pracy w realizację projektu, a biorąc również pod uwagę możliwości intelektualne ucznia, opiekuna projektu w porozumieniu z uczniami realizującymi projekt edukacyjny przyznaje uczniowi od 10 do 20 pkt., które wpisuje po zakończeniu realizacji projektu, a przed ustaleniem oceny jego zachowania przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej na koniec roku szkolnego do „Zeszytu uwag i pochwał”. 3

Ustala się następujące kryteria ocen:

200 punktów i więcej   – zachowanie wzorowe (dopuszczalna liczba punktów ujemnych w semestrze – 5)

199 – 150 punktów     – zachowanie bardzo dobre (dopuszczalna liczba punktów ujemnych w semestrze -20)

149- 110 punktów – zachowanie dobre ( dopuszczalna liczba punktów ujemnych w semestrze – 50)

109- 60 punktów- zachowanie poprawne ( dopuszczalna liczba punktów ujemnych w semestrze – 100)

59 i mniej – zachowanie nieodpowiednie ( dopuszczalna liczba punktów ujemnych 149).

Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

– wszedł w konflikt z prawem,

– jest sprawcą chuligańskich wybryków, kradzieży,

– fizycznie lub psychicznie znęca się nad innymi,

– otrzymał poniżej – 149p w półroczu.

   Ostateczną decyzję o ocenie nagannej na koniec półrocza i roku szkolnego podejmuje Rada Pedagogiczna.

Ocena zachowania na koniec każdego półrocza wynika z wyżej wymienionych limitów ocen bądź kryteriów.

Ocenę roczną stanowi średnia punktów z I i II półrocza.

 

Rozdział VI.

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ

     PRZEWIDYWANA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY

         KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYC I ZACHOWANIA

1.W terminie co najmniej 6 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może złożyć do nauczyciela danego przedmiotu pisemny wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu z danych zajęć edukacyjnych dla uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.

2.Nauczyciel danego przedmiotu uzgadnia termin sprawdzianu z uczniem lub jego rodzicem (prawnym opiekunem) nie później niż 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

3. Nauczyciel przygotowuje zestaw zadań z zakresu wiadomości i umiejętności zgodnie:
3.1. z kryteriami oceniania z danego przedmiotu na wnioskowaną ocenę,
3.2. z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z programu nauczania w danej klasie.

4.Sprawdzian z danych zajęć edukacyjnych dla uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej obejmuje treści programowe z zakresu półrocza lub z całego roku nauczania z danego przedmiotu.

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej           i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

5.1.z języka polskiego, języka angielskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, wos przeprowadza się w formie pisemnej,

5.2.z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

6.W wyznaczonym terminie nauczyciel danego przedmiotu przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności w obecności nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7.Uczeń otrzymuje wyższą niż przewidywana śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną, jeżeli uzyskał z przeprowadzonego sprawdzianu co najmniej 80% poprawnych rozwiązań (odpowiedzi) lub co najmniej w 80% wykonał poprawnie zadanie.

8.Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania jest przechowywana w dokumentacji nauczyciela do czternastu dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

9. Ocena wystawiona przez nauczyciela jest ostateczna.

 

10.Tryb postępowania w przypadku, gdy uczeń nie zgadza się z proponowaną śródroczną                       i roczną oceną zachowania:

10.1.pisemne, umotywowane odwołanie rodziców (prawnych opiekunów) do dyrektora szkoły             w terminie trzech dni od potwierdzenia odbioru informacji o przewidywanej ocenie zachowania;

10.2.zaopiniowanie podania przez dyrektora szkoły po wcześniejszej analizie trybu oceniania zachowania (w ciągu dwóch dni);

10.3.pisemne poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o decyzji i dalszym postępowaniu;

10.4.w przypadku uchybień w trybie ustalania oceny zachowania dyrektor powołuje komisje w składzie: dyrektor, wychowawca, nauczyciel uczący w danej klasie, przedstawiciel samorządu klasowego;

10.5. o wyniku prac komisji uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani na piśmie nie później niż na dwa dni przed śródroczną i końcoworoczną konferencją klasyfikacyjną;

10.6.dokumenty z prac komisji znajdują się w dokumentacji szkoły

                                

Rozdział VII. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY:

 

         1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

       2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać   egzamin klasyfikacyjny.

       3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić

zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.

 1. 4.Uczeń, bądź jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie czternastu dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, składają podanie do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu.

       4.1 Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił              na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. 3

 1. 5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu

     klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 3

 1. 6.Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej. Egzamin z plastyki,   muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.3

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.3

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2 i 3 przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 3

     8.1 Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ppkt. 4.1 przeprowadza komisja, w której skład wchodzą dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.3

     8.2 W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa             w ppkt. 4.1, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu                      z dyrektorem tej szkoły.3

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów

     rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

     10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska nauczycieli, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną, imię i nazwisko ucznia. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.3

   11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nielkasyfikowana”. 3

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem,              że ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, bądź też ze względu na to, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.3

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez dyrektora szkoły.3

    

Rozdział VIII.

TRYB I WARUNKI ODWOŁANIA SIĘ OD ROCZNEJ  

           OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA

     1. Uczeń ma prawo do poprawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych do dyrektora szkoły.3

       2. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.3

2.1 Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.3

3. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 2 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 1.Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

3.1 Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.3

4.   W skład komisji wchodzą:

4.1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne3

4.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy/ oddziału,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie/oddziale,

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

e) przedstawiciel rady rodziców.3

5.Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje                  w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.3

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

7.1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

e) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian1

7.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem

e) imię i nazwisko ucznia.3

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.3

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.3

10. W/w przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

                                  

               Rozdział IX. WARUNKI UZYSKANIA PROMOCJI

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem pkt.9 Rozdz. X. 3

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2.1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w pkt. 2 , wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych

zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.3

2.2 Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.3

3. Uchylony.

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć dodatkowych nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.1

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.3

                             Rozdział X. EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

   2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu  z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, zajęć technicznych oraz zajęć artystycznych z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 3

2.1.W wyniku przeprowadzonego egzaminu poprawkowego ocenę niedostateczną można poprawić o jeden stopień.3

   3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

   4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

     – dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

       – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

     – nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.1

   5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający                  w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, imię i nazwisko ucznia, oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.3

7.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczony przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

8.1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez dyrektora szkoły.3

9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane               w klasie programowo wyższej. 1

10. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

11. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

12. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

13. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela                     i obejmuje następujące działania: wybranie tematu projektu edukacyjnego, określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, wykonanie zaplanowanych działań, publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego, podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.3

13.1 Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.3

14. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. 1

15. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

16. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 1

17. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, umożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 1

19. W przypadkach, o których mowa w ust. 18, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Rozdział XI. UKOŃCZENIE SZKOŁY

 

1.Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu w klasie trzeciej.

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

2.1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa w pkt.2 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.3

2.2 Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75.3

3.O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.1

4. Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w pkt. 1 powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę do egzaminu gimnazjalnego.1

Rozdział XII.

EGZAMIN POZIOMU OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI

OKREŚLONYCH W STANDARDACH WYMAGAŃ

1.W klasie trzeciej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.

1.1. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

 1. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
 2. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
 3. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego . 1

1.2. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Z powyższego obowiązku są zwolnieni uczniowie z upośledzenie umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 1

1.3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego. W deklaracji podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, który w gimnazjum nie kontynuował nauki języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego. 1

1.4.Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. Część pierwsza i część druga egzaminu trwają po 150 minut. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut. 1

1.5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażone w skali procentowej i skali centylowej. Wyniki w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe. 1

2.Egzamin poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ma charakter powszechny i obowiązkowy.

3.Egzamin przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

4.Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzamin w warunkach i w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, wydanej nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin.

4.1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia. 1

4.2. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 1

4.3. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 1

4.4. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w ppkt. 4.3. jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). 1

4.5. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w ppkt. 4.1. – 4.3., spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów opracowanej przez Dyrektora Komisji Centralnej. 1

5.Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej potwierdzającą dysleksję rozwojową ucznia rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października.

6.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie albo przerwał egzamin przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

7.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu powtarza ostatnią klasę szkoły oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

8.W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.3

Rozdział XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szkolny system oceniania podlega ewaluacji w celu doskonalenia oraz podnoszenia jakości oceniania.

2. Ewaluację poprowadzi powołany zespół d/s ewaluacji oraz nauczyciele w odniesieniu do przedmiotowego systemu oceniania.

3. Metody ewaluacji stosowane w szkole:

       – rozmowy, wywiady i ankiety skierowane do nauczycieli, rodziców, uczniów,

       – arkusze samooceny dla nauczycieli i uczniów,

       – arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych,

       – szkolne badania uczniów.

4. Ewaluacji dokonuje się w terminach:

       – na początku i na końcu etapu kształcenia,

       – na bieżąco i podczas roku szkolnego,

         – na koniec roku szkolnego ( ewaluacja sumująca).

5. Odbiorcami ewaluacji są członkowie rady pedagogicznej, komitetu rodzicielskiego oraz samorządu uczniowskiego.

6. Rada pedagogiczna odpowiednią uchwałą może wprowadzić zmiany w szkolnym systemie oceniania. O zmianach uczniowie i rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni na początku nowego roku szkolnego.

Dział VI

RODZICE

Rozdział 1

Współdziałanie z rodzicami

 § 89

1. W realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych Gimnazjum współpracuje z rodzicami uczniów, zwłaszcza w zakresie uzyskiwania jak najlepszych wyników nauczania, wychowania i opieki, wypracowania jednolitego oddziaływania wychowawczego, właściwego wyboru przez ucznia dalszej drogi kształcenia oraz szerzenia wśród rodziców wiedzy pedagogicznej.

2. W celu wymiany informacji, dyskusji na tematy wychowawcze oraz pedagogizacji rodziców

szkoła organizuje:

1) dwa razy w ciągu roku zebrania ogólnoszkolne,

2) trzy razy w ciągu roku zebrania klasowe,

3) co najmniej raz w roku pedagogizację rodziców prowadzona przez wychowawców, bądź zaproszone osoby współpracujące ze szkołą,

4) indywidualne kontakty rodziców z nauczycielami i wychowawcami, w ustalonych na początku

roku szkolnego terminach,

5) spotkania indywidualne i zbiorowe rodziców z nauczycielami, wychowawcami i dyrektorem

wynikające z bieżącej pracy szkoły.

3. Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do planowania i organizowania współpracy z rodzicami swoich uczniów w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Rozdział 2

Prawa rodziców

§ 90

Rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia mają prawo do :

1) Znajomości Statutu Gimnazjum i innych dokumentów określającymi funkcjonowanie szkoły, a w szczególności:

a) zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

b) przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,

c) programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

2) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Gimnazjum.

3) wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły za pośrednictwem Rady Rodziców,

4) aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły,

5) uzyskiwania informacji na temat wybranych programów nauczania,

6) uzyskiwania informacji na temat wymagań edukacyjnych, sposobów sprawdzania osiągnięć

edukacyjnych uczniów, warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej

oceny z zajęć edukacyjnych,

7) uzyskiwania informacji na temat warunków i sposobów oraz kryteriów oceniania zachowania

oraz o warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania,

8) wyrażania opinii na temat programu wychowawczego i programu profilaktyki,

9) uzyskiwania informacji, w terminach określonych w Statucie Gimnazjum o przewidywanych

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,

10) pełnej i rzetelnej informacji na temat wyników kształcenia, przyczyn niepowodzeń i trudności

w nauce,

11) uzyskiwania pomocy w sprawach nauki, wychowania i dalszej edukacji swoich dzieci,

12) wyrażania zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i imprezach szkolnych,

13) występowania z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana z zajęć edukacyjnych i zachowania,

14) zgłaszania zastrzeżeń dotyczących niezgodnego z przepisami prawa ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania,

15) występowania z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,

16) występowania z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego,

17) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Rozdział 3

Obowiązki rodziców

  § 91

1. Rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia są zobowiązani do :

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka podlegającego obowiązkowi

szkolnemu do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) współpracy z wychowawcą i nauczycielami,

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

5) zadbania o estetyczny wygląd dziecka,

6) przekazywania istotnych informacji dotyczących zdrowia dziecka, mających wpływ na jego

funkcjonowanie i bezpieczeństwo w szkole,

7) bieżącego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole,

8) przekazywania szkole orzeczeń i opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, które mogą

ułatwić dziecku naukę przez dostosowanie wymagań do jego możliwości,

9) powiadamiania dyrektora Gimnazjum o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku

nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

Dział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 92

1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się na wniosek jednego z organów Gimnazjum.

2. Zatwierdzone zmiany, wprowadzone w formie aneksu, przesyła Radzie Gminy w Kluczewsku oraz Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty w Kielcach – celem sprawdzenia ich zgodności z prawem.

3. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa Ustawa.

§ 93

1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności

szkolnej.

§ 94

1. Uchylony.

§ 95

1. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.1999 roku.

1 Uchwała nr 3/2010/2011 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku z dnia     25.11.2010 r. w sprawie nowelizacji Statutu Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku

2 Uchwała nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku z dnia 20.02.2014 r. w sprawie nowelizacji Statutu Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku

3 Uchwała nr 1/2015/2016 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku z dnia 21.09.2015 r. w sprawie nowelizacji Statutu Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku