Regulamin rekrutacji


REGULAMIN  REKRUTACJI

DO  PUBLICZNEGO  GIMNAZJUM  W  KLUCZEWSKU

Podstawa  prawna

– Ustawa  z dnia  7  września  1991 r. o systemie  oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm)

-Ustawa z dnia  6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczących warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego , publicznych szkół i publicznych placówek (Dz. U. z 2014 r. , poz. 7)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr.26, poz. 232)

– § 18a Załącznik nr 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr. 61, poz. 624 ze zm.), zgodnie z którym statut gimnazjum określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum.

 

Zasady  ogólne

Do klas pierwszych gimnazjum przyjmowani są z urzędu kandydaci zamieszkujący w obwodzie szkoły.

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami do klas pierwszych przyjmowani są na wniosek rodziców kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.

Gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, na które składają się kryteria.

W trakcie rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Kryterium Maksymalna liczba

punktów

Uwagi
Sprawdzian szóstoklasisty 40 1 pkt ze sprawdzianu = 1 pkt
Konkursy kuratoryjne (inne niż laureat konkursu przedmiotowego) 8 Kryterium dotyczy:

-laureatów konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych – 8 pkt,

– finalistów konkursów przedmiotowych – 6 pkt,

-finalistów konkursów tematycznych, interdyscyplinarnych – 4 pkt.

Język polski 6 ocena* 1

bdb = 5 pkt

db   = 4 pkt

dst  = 3 pkt

dop = 2 pkt

Matematyka 6
Historia i społeczeństwo 6
Przyroda 6
Język obcy 6
Średnia ocen 6 średnia* 1

liczona ze wszystkich przedmiotów na świadectwie (obowiązkowe, nieobowiązkowe, religia/etyka z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Zachowanie 6 Wzorowe = 6pkt

Bardzo dobre = 5 pkt

Dobre = 4 pkt

Poprawne =3 pkt

Nieodpowiednie, naganne = 0 pkt

Świadectwo z wyróżnieniem 3  
Osiągnięcia sportowe 2  
Osiągnięcia artystyczne 2
Zawody wiedzy 2
Wolontariat 1

W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

–   sieroty, osoby umieszczone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.

–  kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

–  kandydaci, którzy uzyskali większą liczbę punktów ze sprawdzianu po szóstej klasie.

–  kandydaci, którzy uzyskali większą liczbę punktów z matematyki.

Laureaci konkursów przedmiotowych są przyjmowani bez względu na wynik postępowania rekrutacyjnego.

W celu przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i wyznacza zadania.

 

Zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej:

Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy m. in. :

–  przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami prawa oświatowego na podstawie

dokumentów i w terminach określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz

określonych kryteriów zawartych w statucie szkoły.

–  ustalenie listy zakwalifikowanych do gimnazjum.

–  przyjęcie kandydata do szkoły, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został

zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.

–  podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej :

imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie, najniższą liczbę punktów ,

która uprawniała do przyjęcia, informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu.

 

Tryb odwoławczy:

–  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

–  uzasadnienie odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia

wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą

kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

–  rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

–  dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie

7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie decyzji dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci z obwodu:

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

–oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki

–jedna aktualna fotografia do legitymacji szkolnej

 

Kandydaci spoza obwodu składają do celów rekrutacji następujące dokumenty:

–poświadczone za zgodność kopie:

–świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

–zaświadczenia o wyniku sprawdzianu

Po zakwalifikowaniu do szkoły dostarczają w określonym w harmonogramie terminie oryginały ww. dokumentów, a ponadto kartę zdrowia i jedną aktualną fotografię do legitymacji szkolnej.