Program wychowawczy


Zał. nr 1 do Statutu

Program wychowawczy

Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku

PODSTAWY PRAWNE

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela .
 4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz. U. Nr 11 z 2002 r., poz. 109 z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 oraz
 7. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).
 8. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96).
 9. Rozporządzeniu MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 11, poz. 114).
 10. Statut Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku.

? Młodość nie jest rozdziałem wyrwanym z życia (?).

Jest wprowadzeniem do całej reszty, jest zalążkiem,

z którego wszystko się rozwija,

jest fundamentem, na którym ma się oprzeć budowla życia.?

/ Jakub Alberione /

Jestem człowiekiem ? mieszkańcem gminy Kluczewsko, Polakiem, Europejczykiem.

Wstęp:

Celem realizacji programu wychowawczego szkoły jest wychowywać absolwenta szkoły, który:

 • akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron
 • umiejętnie kontaktuje się z innymi ludźmi
 • jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych
 • pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości
 • jest aktywny i twórczy
 • jest wrażliwy na otaczającą przyrodę i piękno natury, potrafi przeciwdziałać zagrożeniom środowiska
 • umie rzetelnie pracować, ma szacunek do pracy, jest zaradny i odpowiedzialny
 • ma szerokie zainteresowania i pasje poznawcze, potrafi wiadomości teoretyczne zastosować w praktyce
 • zna i szanuje historię, kulturę i tradycję naszego regionu i narodu
 • umie dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne; jest wolny od uzależnień

Wychowanie, które rozumiemy jako świadomie organizowaną działalność szkoły, ma na celu służyć wspieraniu rodziców w pracy nad wszechstronnym rozwojem dzieci i młodzieży. Prymat w wychowaniu posiadają rodzice. Charakter młodych ludzi i ich system wartości kształtuje się głównie w domu rodzinnym. Szkoła pełni rolę drugoplanową i nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności za efekty wychowania.

Równocześnie jesteśmy świadomi, że odpowiedzialność za szkolne wychowanie ponoszą wszyscy pracownicy szkoły. Współpartnerami nauczycieli są: dyrekcja szkoły, pracownicy biblioteki i świetlicy, administracji i obsługi, a także sami uczniowie.

Rozdział I

Do najważniejszych wartości przyjętych w naszej szkole w celu ich osiągania, przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkolnej należą:

 1. Wychowanie oparte na chrześcijańskim systemie wartości ? jako podstawa uniwersalnych zasad etyki.
 2. Kształtowanie wśród młodzieży postaw i cech osobowości takich jak: pracowitość, odpowiedzialność, tolerancja, rzetelność, uczciwość, krytycyzm.
 3. Rozróżnianie i pielęgnowanie uczuć koleżeństwa i przyjaźni.
 4. Wdrażanie uczniów do poczucia współodpowiedzialności za szkołę i poszanowania mienia społecznego.
 5. Pielęgnowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem gminy Kluczewsko jako małej Ojczyzny.
 6. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
 7. Przygotowanie młodzieży do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, sprawiedliwości i wolności.
 8. Uświadamianie uczniom roli człowieka w kształtowaniu środowiska.
 9. Wychowanie młodego człowieka wolnego od nałogów i wszelkich uzależnień.
 10. Wdrażanie uczniów do dbałości o przestrzeganie zasad higieny, zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.
 11. Wychowanie oparte na ścisłej współpracy szkoły i domu rodzinnego ucznia.

Rozdział II

Długoterminowe cele szkoły w zakresie wychowania to:

 1. Indywidualizacja i stymulacja wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia.
 2. Udział w procesie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów.
 3. Kierowanie procesem osobistych procesów moralnych, wartości życiowych oraz hierarchizacji i autorefleksji nad własnymi wyborami.
 4. Koordynowanie działań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.
 5. Przygotowanie uczniów do życia z zmieniającej się rzeczywistości europejskiej.

(kształtowanie zasad demokracji i postaw patriotycznych ze szczególnym uwzględnieniem regionu jako małej Ojczyzny).

 1. 1. Indywidualizacja i stymulacja wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia.

Zamierzone działania:

 • Praca z uczniem słabym i zaniedbałbym wychowawczo przez:

–  indywidualizację pracy na lekcjach

–  objęcie uczniów słabych zajęciami wyrównawczymi

–  stworzenie kół samopomocy koleżeńskiej

–  objęcie opieką uczniów z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym

–  umacnianie pozycji ucznia przez działania zgodne ze szkolnym systemem motywacji

Efekty działań ? uczeń potrafi:

–  pracować na miarę swoich możliwości korzystając z pomocy nauczycieli

–  uczestniczyć w zajęciach wspomagających jego rozwój

–  pokonywać napotkane niepowodzenia szkolne

–  dokonać samooceny i dąży do pozytywnych zmian swojej osoby

–  wzmacnia swoją pozycję w zespole klasowym ( jest zmotywowany do wszelkich działań)

Zamierzone działania:

 • Praca z uczniem zdolnymi w celu pełnego rozwoju jego osobowości przez:

–  indywidualizację pracy na lekcjach

–  motywowanie uczniów do samorozwoju i samokontroli

–  angażowanie uczniów zdolnych do różnych form pracy koleżeńskiej

–  współudział uczniów w organizowaniu szkolnych konkursów przedmiotowych

–  rozwinięcie działalności między klasowych kół zainteresowań

–  przygotowanie uczniów do udziału w konkursach międzyszkolnych

–  wdrażanie uczniów do samooceny swoich sukcesów i porażek dydaktyczno-wychowawczych

Efekty działań ? uczeń potrafi:

–  samodzielnie i aktywnie uczestniczyć w lekcjach

–  ma rozbudzoną potrzebę samorealizacji ( bierze udział w konkursach, olimpiadach)

–  potrafi i chce samodzielnie korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy

–  w pełni wykorzystać swoją wiedzę i pomaga innym w rozwiązywaniu problemów

–  bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły

 1. 2. Udział w procesie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego uczniów.

Zamierzone działania:

 • Rozwój intelektualny:

–  budzenie ciekawości poznawczej uczniów

–  kształtowanie umiejętności korzystania z różnych dziedzin wiedzy

–  rozwijanie w uczniu umiejętności selekcji, syntezy i analizy gromadzonych informacji

–  pomoc w doskonaleniu własnych możliwości ucznia

–  działania twórcze uczniów zbliżające ich do kulturalnego dorobku pokoleń

–  organizacja konkursów między klasowych, międzyszkolnych, dni otwartych

Efekty działań ? uczeń potrafi:

–  rozbudować potrzeby poznawcze

–  dokonać świadomego wyboru w bogatej ofercie zajęć i imprez

–  integrować zdobytą wiedzę

–  rozbudzać zainteresowania czytelnicze

–  aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktycznym

Zamierzone działania:

 • Rozwój emocjonalny ucznia

– pomoc w samopoznaniu i samoocenie

– rozwijanie w uczniach umiejętności akceptacji siebie

– pomoc w radzeniu sobie ze stresem szkolnym

– wdrażanie postaw asertywnych

– budowanie postaw empatii

– tworzenie atmosfery przyjaznego i partnerskiego współżycia wszystkich członków społeczności szkolnej

– zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

– przeciwdziałanie patologiom i zagrożeniom współczesnej młodzieży

– kierowanie procesem samodoskonalenia ucznia i świadomej pracy nad własnym zachowaniem

Efekty działań ? uczeń:

– rozwija się zgodnie ze swoimi możliwościami

– poznaje siebie ? dokonuje samooceny

– ma poczucie bezpieczeństwa

– świadomie korzysta z form pomocy oferowanej przez szkołę

– jest otwarty na innych ? udziela pomocy słabszym kolegom

– potrafi rozwiązywać sytuacje trudne, radzi sobie ze stresem szkolnym

 1. 3. Kierowanie procesem osobistych procesów moralnych, wartości życiowych oraz hierarchizacji i autorefleksji nad własnymi wyborami.

Zamierzone działania:

kształtowanie w uczniach postaw moralnych(określenie zasad)

–  ustalenie w zespole klasowym zasad postępowania, które mają służyć dobremu       funkcjonowaniu w społeczności szkolnej

–  motywowanie uczniów do pracy nad sobą i doskonalenia swoich wartości życiowych

–  włączenie uczniów w życie szkoły, kształcenie samorządności uczniowskiej

– zajęcia warsztatowe jako forma pracy z uczniem w celu dokonania przez niego odpowiednich wyborów życiowych

Efekty działań ? uczeń:

–  rozpoznaje wartości moralne

–  dokonuje wyborów zgodnych z przyjętymi normami społecznymi

–  wykształca w sobie postawę dążenia do doskonalenia się

–  rozumie normy życia społecznego

–  potrafi funkcjonować zgodnie z wymogami instytucji i grup społecznych

W wyniku tych działań uczeń:

–  jest świadomy problemów i chce je rozwiązać

–  potrafi nawiązać ścisły kontakt z wychowawcą klasy

–  potrafi panować nad swoimi emocjami (zwalcza w sobie zachowania agresywne)

–  jest tolerancyjny w stosunku do rówieśników

–  potrafi zachować się asertywnie

–  zna rodzaje uzależnień i ich konsekwencje

–  regularnie uczęszcza do szkoły

Wychowawca – nauczyciele

 • zasięganie informacji u nauczycieli o pracy całego zespołu
 • koordynacja działań wychowawczych nauczycieli wobec ogółu uczniów
 • utrzymanie stałego kontaktu z uczącymi w celu zapobiegania niepowodzeniom szkolnym
 • wspólne ustalenie planu pomocy uczniom słabym i zaniedbanym środowiskowo

W wyniku tych działań nauczyciel potrafi:

–  dokonać obiektywnej oceny sytuacji wychowawczej zespołu klasowego

–  przy pomocy nauczycieli przedmiotowych zapobiegać i eliminować przejawy niepowodzeń szkolnych (objęcie indywidualną opieką uczniów wymagających pomocy)

–  modyfikować swój plan pracy wychowawczej

–  analizować swoje sukcesy i porażki wychowawcze

Wychowawca ? poradnia psychologiczno ? pedagogiczna

 • wspólne rozpoznanie potrzeb i trudności uczniów (objęcie opieką uczniów najbardziej potrzebujących pomocy)
 • dokonywanie obserwacji i diagnozy poszczególnych zespołów klasowych przy aktywnym udziale wychowawcy
 • współdziałanie w sytuacjach zagrożenia (objęcie nadzorem uczniów nie wypełniających obowiązku szkolnego, z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym, walka z uzależnieniami, pomoc w pokonywaniu niepowodzeń szkolnych)

W wyniku tych działań wychowawca potrafi:

– dokonać wnikliwej analizy wychowawczej zespołu klasowego

– objąć opieką uczniów wymagających indywidualnego nadzoru

– rozwiązywać sytuacje trudne zaistniałe w klasie

– motywować do działania uczniów słabych i zaniedbanych środowiskowo

Powinności wychowawcy klasowego:

 1. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, procesu jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.
 2. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.
 3. Integracji zespołu klasowego.
 4. Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz między uczniami a nauczycielami.
 5. Utrzymanie ścisłego kontaktu z członkami rady pedagogicznej.
 6. Współpraca wychowawcy z rodzicami uczniów.
 7. Współpraca z poradnią psychologiczno ? pedagogiczną i innymi instytucjami.

Zamierzone działania wychowawcze.

Działania wychowawcze będą odbywały się na następujących płaszczyznach:

Wychowawca – uczeń

 • Integracja zespołu klasowego poprzez:

– otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka (rozmowy indywidualne)

– zajęcia warsztatowe ( zawarcie kontraktu klasowego), określenie zasad dobrej komunikacji

– sondaż diagnostyczny (poznanie płaszczyzn funkcjonowania uczniów w klasie ? postawa lidera klasowego).

W wyniku tych działań uczeń potrafi:

– dostrzec i przedstawić swoje potrzeby

– nawiązać kontakt z wychowawcą w sytuacjach dla niego trudnych

– utożsamiać się z zespołem klasowym (komunikować się z rówieśnikami)

– określić swoją pozycję w klasie, dokonać samooceny

 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez:

– obserwacje zespołu klasowego w celu poznania istniejących problemów wychowawczych

– zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień (?Małolat?, ?Debata?, ?Szkoła wolna od narkotyków?)

– inspirowanie uczniów do zachowań asertywnych, otwartych, przyjacielskich

– organizowanie akcji ?Wagarowicz?

– motywowanie uczniów do działań zapobiegających przejawom agresji społecznych

 1. 4. Koordynowanie działań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

Zamierzone działania:

–  wnikliwa obserwacja ucznia w celu dokonania diagnozy jego funkcjonowania w środowisku szkolnym, domowym i grupie rówieśniczej

–  zajęcia warsztatowe jako forma pracy z uczniem w celu wypracowania zasad prawidłowego funkcjonowania w wyżej wymienionych środowiskach

–  ankiety i testy jako rodzaj wnikliwej analizy funkcjonowania ucznia

–  utrzymanie ścisłego kontaktu z rodzicami w celu zapobiegania problemom wychowawczym

–  lekcje pokazowe dla nauczycieli i rodziców jako aktywizacja do wspólnego podejmowania działań wychowawczych

Efekty działań ? uczeń potrafi:

–  prawidłowo funkcjonować w środowisku szkolnym, domowym i grupie rówieśniczej

–  jest motywowany przez nauczycieli i rodziców ? pokonuje problemy odnosząc sukcesy na miarę swoich możliwości

–  ma wypracowane zasady prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej

–  jest obserwatorem zmian zachodzących w jego najbliższym otoczeniu

–  wspólnie z rodzicami włącza się w życie społeczności szkolnej

5.   Przygotowanie uczniów do życia z zmieniającej się rzeczywistości europejskiej.

( kształtowanie zasad demokracji i postaw patriotycznych ze szczególnym uwzględnieniem regionu jako małej Ojczyzny).

Zamierzone działania:

udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych organizowanych przez instytucje związane z naszym regionem

–  wizyty w muzeach połączone z lekcjami muzealnymi

–  zoorganizowanie pracowni historyczno-regionalnej

–  zoorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z naszego regionu oraz z radnymi

–  zajęcia pozalekcyjne o charakterze proekologicznym

–  wdrażanie nawyku poszanowania symboli narodowych (flaga, godło, hymn)

–  obchody świąt państwowych i ważnych rocznic

–  poznanie miejsc pamięci Narodowej; opieka nad grobami partyzantów

–  organizowanie ? Dnia europejskiego? ? prezentacja wybranych państw ? członków Unii Europejskiej

–  rozwijanie działalności samorządowej uczniów ( praca samorządów klasowych i samorządu szkolnego)

–  stosowanie zasad demokracji w wyborach do samorządu szkolnego

–  kształtowanie postaw otwartych i tolerancji w stosunku do innych ludzi

–  aktywne słuchanie innych i szanowanie ich opinii

–  kształtowanie umiejętności negocjacji

Efekty działań ? uczeń:

–  odczuwa więź z regionem

–  wykazuje właściwe postawy wobec otaczającej go przyrody i środowiska

–  ma poczucie bliskości z narodem i jego kulturą

–  zna miejsca pamięci narodowej

–   zna przemiany zachodzące w naszym regionie, państwie i Europie

–  zna dążenia Polski i Polaków do życia we wspólnej Europie

– zna zasady demokracji, potrafi je stosować

– jest otwarty i tolerancyjny na innych

Ewaluacja celów będzie się odbywać przez:

  • widoczne dokonania wychowawcze(osiągnięcia, sukcesy lub porażki)
  • hospitacje lekcji, zajęć pozalekcyjnych
  • analizę dokumentacji wychowawcy i nauczycieli przedmiotów
  • ankiety, testy, sondaże kierowane do nauczycieli, uczniów i rodziców
  • arkusze analizy wychowawczej na I i II semestr
  • sprawozdania

Osoby odpowiedzialne:

 • dyrektor szkoły
 • nauczyciele
 • uczniowie
 • rodzice

Okres realizacji

  • cały rok

Rozdział III

Powinności wychowawców klasowych.

W procesie wychowania ważną rolę odgrywa wychowawca klasy. Dobry wychowawca powinien w sposób świadomy i planowy realizować zadania wychowawcze. Z przyjętej w szkole koncepcji wychowawczej powinno wynikać jego nastawienie do uczniów, określenie własnej roli w procesie wychowania oraz jego relację na płaszczyźnie ? wychowawca ? uczeń?.

Wychowawca – rodzice

 • poznanie i ustalenie potrzeb opiekuńczo ? wychowawczych uczniów
 • poznanie środowiska rodzinnego ucznia w celu dokonania wnikliwej analizy jego problemów wychowawczych
 • nawiązanie ścisłego kontaktu z rodzicami dzieci mających problemy wychowawcze
 • włączenie rodziców w sprawy życia klasy i szkoły
 • pedagogizacja rodziców mająca na celu zapobieganie różnym niepowodzeniom szkolnym

W wyniku tych działań wychowawca potrafi:

– określić potrzeby jego wychowanków

– zdiagnozować środowisko rodzinne uczniów

– rozwiązywać sytuacje trudne pojawiające się w zespole klasowym

– przekazać i uświadomić rodzicom wszelkie problemy i zagrożenia wynikające z analizy z jego pracy wychowawczej

Ewolucja powinności wychowawcy klasowego

 • analiza dokonań wychowawczych na podstawie ankiet, sondaży, testów
 • indywidualna rozmowa z wychowawcą na temat sukcesów i porażek wychowawczych
 • arkusz oceny pracy wychowawczej na I i II semestr
 • analiza dokumentacji zebranej w teczce wychowawcy klasowego
 • lekcje koleżeńskie o tematyce wychowawczej
 • ankiety, testy, sondaże kierowane do uczniów i rodziców

Osoby odpowiedzialne ewaluację:

 • dyrektor szkoły
 • wychowawca
 • nauczyciele
 • uczniowie
 • rodzice

Okres realizacji:

 • cały rok szkolny