Program profilaktyki


Załącznik nr 2

Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem

w atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia.

Jest czasem poświęconym innym w celu

Przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.

Jest nadzieją na lepsze jutro?

PROGRAM PROFILAKTYKI

PUBLICZNEGO  GIMNAZJUM  W  KLUCZEWSKU

Szkoła realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze, wspierające wszechstronny rozwój ucznia: wyposaża młodego człowieka w wiedzę, budzi aktywność intelektualną oraz rozwija postawy i zachowania cenione i pożądane w społeczeństwie. Realizacja tych założeń wspierana jest poprzez działania zawarte w szkolnym programie profilaktyki. Pozwalają one na wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne w budowaniu dojrzałej osobowości, nauczenie postaw asertywnych w sytuacjach zagrożeń, rozumienie oraz umiejętne stosowanie norm społecznych i systemu wartości.

Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona ucznia przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określanych jako zachowania ryzykowne.

I. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.

 • Konstytucja RP,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno ? pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 13 z dnia 23 lutego 2001r., poz. 110),
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. nr 75, poz. 468),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996r. (Dz. U. nr 127, poz. 593),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia, 18 lutego 2000r. i 23 sierpnia 2001r.,
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535), z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (Dz. U. nr 113, poz. 732),
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z 1997r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770 oraz z 1999r. nr 96, poz. 1107),

Szkolny program profilaktyki powstał również w oparciu o program wychowawczy, WSO i podstawę programową kształcenia ogólnego.

II. Diagnoza sytuacji szkolnej

Diagnozy dokonano w oparciu o:

 • Raporty z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły,
 • Analizę frekwencji uczniów od początku istnienia szkoły.
 • Obserwację zachowań uczniów
 • Fachową literaturę

Diagnoza obejmowała m.in.

 • problemy młodzieży widoczne na terenie szkoły (przejawiane w zachowaniach uczniów),
 • problemy edukacyjne i wychowawcze rejestrowane przez wychowawców,
 • problemy zgłaszane przez rodziców,
 • problemy zdrowotne nasilające się i dostrzegane przez higienistkę szkolną,
 • problemy sygnalizowane przez kuratorów sądowych oraz współpracujących ze szkołą policjantów,
 • zakres zainteresowań uczniów oraz zaangażowanie rodziców w działalność opiekuńczo ? wychowawczą szkoły.

III. Identyfikacja problemu.

Na podstawie diagnozy środowiska szkolnego zauważono występowanie następujących problemów:

 • opuszczanie pojedynczych lekcji,
 • wagary,
 • palenie papierosów,
 • brak motywacji do nauki,
 • problem przemocy i agresji/ drobne bójki, zaczepki/,

W toku analizy zidentyfikowanych problemów ustalone zostały priorytety i określone cele oddziaływań.

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

CEL 1: Kształtowanie świadomości negatywnego działania środków psychoaktywnych
 

 1. Ukazanie prawnych i moralnych skutków posiadania, używania i rozprowadzania środków psychoaktywnych, tj. narkotyków, dopalaczy, alkoholu, papierosów, leków, używek, środków dopingujących
 

 • spotkania dla uczniów i pedagogizacja rodziców z udziałem zaproszonych specjalistów (np. policjant, lekarz, pielęgniarka, psycholog)
 • akcja plakatowa UZALEŻNIENIOM STOP
 • lekcje wychowawcze, gazetki tematyczne
 • warsztaty profilaktyczne UZALEŻNIENIOM STOP

 

 

 1. Zapobieganie uzależnieniom

 

 

 • spektakle o tematyce profilaktycznej,
 • filmy edukacyjne,
 • kontrola boiska, toalet, okolic szkoły
 • w przypadku stwierdzenia posiadania lub używania środków psycho-aktywnych szybka interwencja i natychmiastowe powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów (według odpowiednich strategii postępowania)
 • wzmacnianie w uczniach umiejętności odmawiania ? warsztaty asertywności
CEL 2: Kształtowanie postaw akceptowanych społecznie
 

 1. Szczegółowa kontrola frekwencji uczniów
 

 • bieżąca kontrola obecności uczniów na lekcjach
 • przestrzeganie strategii postępowania z uczniami wykazującymi wysoką absencję na zajęciach lekcyjnych

 

 • wypełnianie deklaracji pobytu w świetlicy przez rodziców uczniów dojeżdżających
 • bieżące informowanie rodziców o nieobecnościach młodzieży na lekcjach i wynikających z tego konsekwencjach
 • współpraca z instytucjami: Policja, Kuratorzy sądowi, Sad dla nieletnich we Włoszczowie, Urząd Gminy w Kluczewsku
 

 1. Promowanie postaw akceptowanych społecznie
 

 • przestrzeganie regulaminu szkoły (system nagród i kar)
 • apele szkolne
 • kształtowanie osobowości uczniów opartej na systemie wartości określonej w WIZJI ABSOLWENTA GIMNAZJUM

 

CEL 3: Budowanie poczucia bezpieczeństwa w szkole
 

 1. Zapobieganie agresji i przemocy
 

 • dyskusja w klasach na temat agresji słownej i fizycznej
 • organizacja zajęć warsztatowych na temat radzenia sobie z przemocą i agresją
 • konsekwentne i systematyczne reagowanie na każdy przejaw agresji i przemocy
 • spotkania z pracownikami policji w celu ukazania odpowiedzialności uczniów za swoje czyny w świetle prawa
 • katechezy dotyczące dekalogu

 

 • bieżące informowanie rodziców o przejawach agresywnego zachowania dziecka
 • pogadanki dla rodziców na temat przyczyn i skutków agresji słownej i fizycznej
 • trening umiejętności negocjowania i rozwiązywania konfliktów uczeń ? uczeń, uczeń ? nauczyciel
 

 1. Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa
  w szkole
 

 • przedstawienie młodzieży konsekwencji łamania zasad bezpieczeństwa (zasad BHP, zasad p-poż, regulaminu szkoły)
 • wyjaśnianie uczniom konieczności organizowania imprez niedostępnych dla tzw. ?nieproszonych gości?
 • integracja uczniów na poziomie klas i międzyklasowym (imprezy szkolne, uroczystości, warsztaty)
 • budowanie relacji opartych na zaufaniu między uczniem, a pracownikiem szkoły
 • uczenie umiejętnego zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu (pierwsza pomoc przedmedyczna)
 • walka z mobbingiem:
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • kreowanie postaw asertywnych
 • doskonalenie umiejętności szukania i udzielania pomocy
 • zapoznanie gimnazjalistów i ich rodziców ze strategiami postępowania wobec uczniów przejawiających negatywne zachowania
 

 1. Zapobieganie kradzieżom w szkole
 

 • przestrzeganie uczniów przed przynoszeniem cennych przedmiotów do szkoły
 • w razie zaistnienia kradzieży natychmiastowe powiadomienie nauczyciela
 • pogadanki przeprowadzane przez pracowników policji na temat prawnych konsekwencji kradzieży
 

 1. Niwelowanie różnic w zakresie posiadanej wiedzy między poszczególnymi uczniami powodujących konflikty
 

 • stosowanie aktywnych metod nauczania z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych
 • konsultacje dla uczniów, pomoc w lekcjach
 • określenie wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu
 • dostarczenie uczniom wiedzy, jak można się uczyć lepiej i efektywniej
 • diagnoza trudności ucznia
 • programy dla uczniów zdolnych
 • motywowanie uczniów do pracy, dostrzeganie ich najmniejszych osiągnięć
 • rozmowy interwencyjne z nauczycielem
CEL 4: Przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nieodpowiedniego korzystania
z mediów  i uczenie krytycznego stosunku do mediów
 

 1. Uświadomienie uczniom negatywnych skutków nieodpowiedzialnego korzystania
  z komputera
 

 • pogadanki na temat uzależnień od komputera
 • dyskusje o negatywnym wpływie gier i programów komputerowych ukazujących przemoc i agresję
 • uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z sieci internetowej (rozmowy na czacie, wymiana adresów i telefonów z nieznajomymi, spotkania w „realu”)
 

 1. Ostrzeganie uczniów przed oglądaniem niewłaściwych programów TV
 

 • doskonalenie umiejętności selekcji oferowanych programów TV, np. poprzez pogadanki na temat
 • przeprowadzanie ankiet na temat jakości i ilości oglądanych programów TV
 • uwrażliwienie na ?upiększony? obraz świata kreowany przez reklamy TV
 

 1. Informowanie uczniów o skutkach czytania
  i oglądania niewłaściwej prasy
 

 • pogadanki na temat umiejętnego wyboru prasy, zgodnego z wiekiem i zainteresowaniami
 • zapoznanie uczniów z wartościowymi tytułami czasopism i zachęcanie do ich czytania
 • kształtowanie umiejętności selektywnego odbierania informacji zawartych w prasie, nieuleganie manipulacji
 • umiejętne korzystanie z porad i reklam prasowych
CEL 5: Ochrona uczniów przed psychomanipulacjami płynącymi ze strony sekt
 

 1. Uświadomienie uczniom istnienia sekt
  i zagrożeń płynących z przystąpienia do nich
 

 • pogadanki na temat metod pozyskiwania młodych ludzi do sekt
 • informowanie o objawach świadczących, że ktoś z otoczenia znajduje się pod wpływem sekty
 • uczenie umiejętności odmowy współpracy z sektą
 • informowanie o możliwościach znalezienia pomocy w razie kontaktów z członkami sekty lub przynależności do niej
 • przeprowadzanie ankiet diagnozujących powyższy problem wśród gimnazjalistów
CEL 6: Przestrzeganie uczniów przed wczesną inicjacją seksualną
 

 1. Ukazanie uczniom zagrożeń płynących
  z przedwczesnej inicjacji seksualnej
 

 • pogadanki w klasach
 • projekcja filmów tematycznych
 • współpraca z rodzicami
CEL 7: Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
 

 1. Informowanie uczniów o możliwościach udzielenia im doraźnej pomocy w trudnych sytuacjach losowych
 

 • pomoc materialna w postaci stypendium lub zasiłków jednorazowych
 • refundacja obiadów
 • zakup podręczników dla najbardziej potrzebujących
 • udostępnianie komputerów uczniom (np. w bibliotece)
 • pomoc najsłabszym uczniom w uzupełnianiu zaległości
 

 1. Uwrażliwianie uczniów na ubóstwo i potrzeby drugiego człowieka i nauczenie aktywności
  w pomaganiu ubogim, słabym i niepełno-sprawnym

 

 

 • zbiórka żywności, odzieży i przyborów szkolnych, na rzecz ubogich
 • pogadanki w klasach
 • spotkania integracyjne z osobami niepełnosprawnymi

Osobami odpowiedzialnymi za realizację w/w programu są: dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele, higienistka szkolna, rodzice uczniów.