Dyrekcja szkoły


Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kluczewsku:

mgr Jacek Zięba


Kompetencje Dyrektora Gimnazjum:

 • Kieruje bieżąca działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.
 • Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom gimnazjum.
 • Reprezentuje gimnazjum na zewnątrz.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
 • Współuczestniczy w opracowaniu planu wychowawczego, planu rozwoju szkoły, planu mierzenia jakości pracy i nadzoruje realizacje tych planów.
 • Dokonuje okresowej analizy stopnia realizacji w/w planów i wprowadza korekty zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej.
 • Opracowuje plany nauczania i arkusz organizacyjny gimnazjum.
 • Zatwierdza szkolny zestaw programów.
 • Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
 • Nadaje stopień nauczyciela kontraktowego.
 • Powołuje komisję kwalifikacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego i pełni funkcję przewodniczącego tej komisji.
 • Jest członkiem komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stopnie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
 • Inicjuje innowacje pedagogiczne.
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 • Opracowuje i realizuje plan hospitacji diagnozujących po uprzedniej konsultacji z nauczycielami.
 • Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym.
 • Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizacje obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu poprawkowego oraz klasyfikacyjnego.
 • Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
 • Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
 • Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ nadzoru pedagogicznego.
 • Tworzy warunki do rozwijania samorządności i samodzielnej pracy uczniów.
 • Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
 • Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.
 • Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 • Dba o powierzone mienie.
 • Zatrudnia i zwalnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Powierza stanowisko wicedyrektora (Dz.U.nr 14/1999 r. poz.131 § 16) oraz odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
 • Wydaje polecenia służbowe.
 • Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom gimnazjum.
 • Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
 • Współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładem kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 • Realizuje pozostałe zadania wynikające z przepisów szczegółowych.